Hva slags data reguleres av DGA? 

I hovedsak inneholder DGA krav om viderebruk av kommersielt fortrolige data, statistiske data, data beskyttet av tredjeparters immaterielle rettigheter og personopplysninger (forutsatt at slik data faller utenfor virkeområdet til åpne data-direktivet fra 2019). Videre innebærer regelverket krav til et notifiserings- og tilsynsrammeverk for tilbydere av såkalte dataformidlingstjenester, samt datadeling av altruistiske grunner. Det skal også etableres en ekspertgruppe for datainnovasjon («European Data Innovation Board»). 

Lovgivningsprosessen innen EU 

DGA bygger på EU-kommisjonens datastrategi fra 2020 og trådte i kraft i EU den 23. juni 2022. Forpliktelsene ble i hovedsak gjeldende i september 2023. Regelverket vurderes som EØS-relevant og vil dermed tas inn i norsk rett. Foreløpig norsk posisjonsnotat om DGA ble behandlet den 11. november 2021, men det er foreløpig ikke bestemt hvordan rettsakten skal implementeres i Norge. DGA vil imidlertid gjelde både offentlig og privat sektor. 

Nasjonalt tilsyn med DGA 

I Sverige anbefaler en nyere utredning at den svenske kommunikasjonsmyndigheten (PTS) utpekes som kompetent tilsynsmyndighet for dataformidlingstjenester og dataaltruismeorganisasjoner i DGA.1 Nkom er aktuell som kompetent myndighet i Norge for tilsyn med hele eller deler av forpliktelsene i DGA.