Hva slags tjenester reguleres av DSA? 

Internettbaserte tjenester og plattformer som reguleres av DSA faller i ulike kategorier: ‘mere conduit’ (for eksempel internettilgangstjenester), ‘caching’ (mellomlagringstjenester), ‘hosting’ (vertstjenester), ‘online platforms’ (plattformer), og ‘online search engines’ (søkemotorer). Disse tjenestene skal reguleres nasjonalt. Store, globale aktører skal reguleres av Europakommisjonen, nærmere bestemt ‘very large online plattforms’ (veldig store plattformer) og ‘very large online search engines’ (veldig store søkemotorer). 

Lovgivningsprosessen innen EU 

DSA trådte i kraft i EU den 1. november 2022 og de første veldig store plattformtilbyderne ble utpekt av Europakommisjonen den 25. april 2023. Regelverket er EØS-relevant og vil dermed bli del av norsk rett. Prosessen med å gjennomføre DSA i norsk rett pågår for øyeblikket og følges tett av Nkom som en av potensielt flere norske tilsynsmyndigheter. Tilsyn med DSA vil skje dels nasjonalt og dels internasjonalt. 

Nasjonalt tilsyn med DSA 

Det følger av DSA at det skal utpekes en nasjonal DSA-koordinator (Digital Services Coordinator) innen 17. februar 2024. Som tilsynsmyndighet for elektronisk kommunikasjon er det en naturlig sammenheng mellom Nkoms eksisterende samfunnsoppdrag og reguleringen av internettbaserte tjenester og plattformer etter DSA. Nkom er aktuell myndighet for rollen som DSA-koordinator, og som én eller flere kompetente myndigheter.