Tiltak for å øke bruken av IPv6

Forlengelse av levetiden for IPv4 kan ha vært en god strategi for en periode, men vi er nå på vei inn i neste fase der forsterkede tiltak for å øke bruken av IPv6 er helt nødvendig. Samtidig er det viktig at sikkerhet, redundans og ytelse for IPv6 er på tilsvarende nivå som IPv4.

Nkom oppfordrer derfor norske internettilbydere (ISPer) til i større grad å aktivere IPv6 for internettilgangstjenestene som tilbys. Denne innsatsen kommer i parallell med trenden fra utstyrstilbydere og programvaretilbydere med å innføre IPv6 i sluttbrukerutstyr.

Statistikk over aktiv tilgjengeliggjøring av IPv6

Nkom innhenter data om aktiv tilgjengeliggjøring av IPv6 fra de største ISPene i det norske markedet. Nkom presenterer nedenfor en interaktiv oversikt over status for ISPenes aktivering av IPv6, samt statistikk over bruken av IPv6, pr. 30. april 2023.

Tilgjengeliggjøring av IPv6 i norske mobilnett.png
Tilgjengeliggjøring av IPv6 i norske mobilnett pr. 30. april 2023
 

Trinnvis utvikling fra IPv4 til IPv6

I overgangsfasen må internettabonnentene ved behov tilbys egen offentlig IPv4-adresse vederlagsfritt på forespørsel fra sin ISP. Dette er et krav som anses å følge av nåværende EU/EØS-regulering. Nkom foreslår videre denne trinnvise utviklingen for å stimulere til økende bruk av IPv6 idet norske markedet: 

  • Innen 30. april 2024 aktiverer norske ISPer IPv6 for alle sine internettabonnenter, eventuelt med unntak av abonnement som krever fysisk utskifting av hjemmeruter. 
  • Innen 30. april 2025 har norske ISPer aktivert IPv6 for alle sine internettabonnenter, samt skiftet ut eventuelle hjemmerutere som ikke kunne oppgraderes via programvare. 
  • Hjemmerutere basert på DSL-teknologi knyttet til kobbernettet trenger imidlertid ikke byttes ut før saneringen av kobbernettet er gjennomført.

Regulatorisk oppfølging

Nkom vil følge utviklingen av IPv6-bruken i det norske markedet tett i overgangsperioden. 

  • Nkom vil publisere tertialvis statistikk over aktiv tilgjengeliggjøring av IPv6 hos norske ISPer, samt statistikk over bruk av IPv6 i det norske markedet som er tilgjengelig fra eksterne kilder. 
  • Nkom vil basert på den trinnvise utviklingen (innen utgangen av 2025) vurdere om det er behov for å innføre nasjonal regulering for å gjøre IPv6 obligatorisk blant norske ISPer. 

Se også Prinsippnotat om IPv4, IPv6 og nettnøytralitet for ytterligere detaljer.