Klage til posttilbyder

Etter postloven § 39 har tilbyder av posttjenester plikt til å ha en klageordning for egne brukere. For å klage på posttjenester  skal du derfor i første omgang kontakte tilbyderens kundeservice. Her finner du informasjon om klagemuligheter til tre av de største posttilbyderne, Posten Bring og PostNord og Helthjem.

Klage til Forbrukertilsynet

Dersom din skriftlige klage til posttilbyder ikke fører fram, kan du klage videre til Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet behandler saker som gjelder kjøp og salg av varer og tjenester, det vil si saker som gjelder selve postombæringen.

For mer informasjon om å klage, se Forbrukertilsynets nettsider.

Nkoms rolle ved klager

Nkom fører et overordnet tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av postloven er oppfylt, se postloven § 42. Nkom er ikke klageorgan i tvister mellom posttilbydere og brukere av posttjenester og har ikke myndighet til å avgjøre konkrete tvister. Vi kan imidlertid gi informasjon om postregelverket på generelt grunnlag.