Klage til posttilbyder

For å klage på posttjenester fra din postleverandør skal du kontakte posttilbyderens kundeservice. Her finner du informasjon om klagemuligheter til to av de største posttilbyderne, Posten Norge og PostNord. I følge postloven § 39 har tilbyder av posttjenester plikt til å ha en klageordning for egne brukere.

Klage til Forbrukertilsynet

Dersom din skriftlige klage til posttilbyder ikke fører fram, kan du klage videre til Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet behandler saker som gjelder kjøp og salg av varer og tjenester, det vil si saker som gjelder selve postombæringen.

For mer informasjon om klagesaker, se Forbrukertilsynets klageguide på deres nettsider.

Nkoms rolle ved klager

Nkom fører et overordnet tilsyn med at krav fastsatt i, eller i medhold av postloven, er oppfylt, jf. postloven § 42. Nkom er ikke klageorgan i tvister mellom posttilbydere og brukere av posttjenester og har ikke rettslig grunnlag for å avgjøre konkrete tvister. Vi kan imidlertid gi informasjon om postregelverket på generelt grunnlag. Postloven har bestemmelser om brukerklagenemnd for posttjenester, og om klage til myndigheten i postloven § 40 og § 41 første ledd nr. 1. Bestemmelsene er imidlertid ikke trådt i kraft. I påvente av ikrafttredelse av bestemmelsen, er det dermed Forbrukertilsynet som forbrukere kan henvende seg til. Juridiske personer må eventuelt bringe saken inn for de alminnelige domstolene.