Posten Norge AS og Aktiv Norgesdistribusjon leverer aviser

Staten har kjøpt avisomdeling i områder utan eigne kommersielle avisbodnett. Posten Norge er valt som leveringspliktig tilbydar med ansvar for å levere distribusjon på vekedager. Leveringspliktig tilbydar for laurdagsomdeling av aviser er firmaet Aktiv Norgesdistribusjon AS. 

Kontraktane gjeld frå 1. juli 2020 for distribusjon på vekedagar og frå 16. januar 2021 for laurdagsdistribusjon. Kontraktane med både Aktiv Norgesdistribusjon og Posten Norge varar ut juni 2022, med moglegheit for opp til to års forlenging.

Tilbydar med leveringsplikt er underlagt særlege reglar i postlova kapittel 2.

Departementets planar for avisomdeling dei neste åra.