Statlig minimumsgaranti for bredbånd

Her kan du lese hele rapporten, datert april 2020

Det er oppnådd enighet i EU om et oppdatert regelverk for elektronisk kommunikasjon, European Electronic Communications Code (EECC).

Dette regelverket vil med stor sannsynlighet bli gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. Norge vil i så fall være forpliktet til å gjøre endringer i lovverk som implementerer bestemmelsene fra EU-regelverket.

Formålet med oppdraget er å vurdere hvordan staten kan sørge for en minimumsgaranti for bredbåndstjenester og sikre at framtidige krav til leveringsplikt (Universal Service Obligation - USO) blir oppfylt.

Rapporten består av fire deler

 • Kapittel 2 beskriver EUs regulatoriske rammeverk og hvordan svenske og britiske myndigheter har jobbet med innføring av en minimumsgaranti.

• Kapittel 3 inneholder en analyse av minimum krav til tjenestetilbudet i en ordning med leveringsplikt for bredbånd i Norge.

• I Kapittel 4 vurderes ulike aksessmetoder for bredbånd opp mot minimumskravene.

• Kapittel 5 beskriver og evaluerer ulike alternativer for organisering og finansiering av en framtidig ordning for leveringsplikt for bredbånd som definert i kapittel 3 og 4.