Regionen har en relativt godt utbygd fiberinfrastruktur med flere tilbydere, mange fibertraseer og mange tverrlinker/ringer. På et overordnet nivå er derfor robustheten i transport- og regionalnett i regionen relativt god, men denne analysen identifiserer også klare sårbarheter som bør reduseres og foreslår tiltak for blant annet økt redundans. Den største sårbarheten som er avdekket er at flere av nord-sør forbindelsene har geografiske avhengigheter til hverandre. Flere tverrforbindelser i regionen vil kunne bidra til å omrute trafikk ved utfall. Analysen viser at det er sårbarheter knyttet til at flere aktører er samlet på samme lokasjoner og i fiberstrekk. En enkelt hendelse vil derfor kunne påvirke flere aktører samtidig. Noen av de sårbare lokasjonene er imidlertid godt sikret og det vil være mulig å redusere risikoen ytterligere ved flere fysiske sikringstiltak og tiltak som gir økt redundans. 

Av de nasjonale aktørene er det Telenor og GlobalConnect som disponerer en omfattende infrastruktur i regionen. Signal (som inngår i Altibox-partnerskapet), Bredbåndsfylket og andre regionale aktører har også omfattende og viktig infrastruktur. Der Telenor i all hovedsak bruker egne traseer, nodepunkt og kabler, er de andre aktørene i større grad samlokalisert på hovedføringsveier og knutepunkter. Gjennom analysen av infrastrukturen i Nordland-regionen har Nkom avdekket et komplekst aktørbilde der mange av aktørene har stor avhengighet til hverandre. I noen grad utgjør dette en sårbarhet fordi det kan oppstå uklarheter om eier- og ansvarsforhold. Der tilbyderne er avhengig av hverandre kan det også være vanskelig for den enkelte tilbyder å vurdere risiko og sårbarheter for egne kunder. Bedre utforming av beredskapsavtaler kan derfor bidra til en lavere risiko for langvarige utfall. 

Kartleggingen har identifisert flere tiltak som kan redusere risiko og sårbarhet i regionen. Tiltakene knytter seg til etablering av flere tverrsamband, redundans via utlandet, redusert samlokalisering, og utarbeidelse av retningslinjer for sikring av landtak. Disse tiltakene vil bidra til økt sikkerhet og beredskap i regionen. Dette er en offentlig versjon av den mer utfyllende og sikkerhetsgraderte risiko- og sårbarhetsanalysen for Nordland ferdigstilt januar 2023.

Bladbar versjon av rapporten Risiko og sårbarhetsanalyse for Nordland