Tertialrapport 2/2022

Her kan du laste ned tertialrapport 2/2022.

Oppsummering av direktør Pål Wien Espen

Vi markerer dette tertialet gjennomføring av tiltak for forsterket ekom i 11 kommuner i indre Agder. Vi har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for den digitale infrastrukturen i Troms, i samråd med lokale myndigheter og telekomselskapene. 

Markedsmessige og teknologiske endringer som har stor oppmerksomhet dette tertialet er internettøkonomien og internettets økosystem. Årsrapporten «Internett i Norge 2021» tar for seg den lovpålagte rapporteringen om status på nettnøytralitet i Norge og status på Nkoms forvaltning på internettområdet.

Nkom fortsetter å tilpasse organisasjonen for å levere godt på vårt viktige samfunnsoppdrag. For å synliggjøre sektorens og samfunnets behov knyttet til elektronisk kommunikasjon og post og styrke relasjonen og samhandlingen med bransjen og forbrukerne, har vi tilsatt ny kommunikasjonsdirektør og etablert en kommunikasjonsenhet. Likeledes har vi tilsatt en bærekraftsrådgiver som skal styrke Nkoms rolle som pådriver for å nå relevante bærekraftsmål for ekomsektoren og være pådriver for bærekraftsarbeidet i bransjen. Vi har også etablert en enhet for strategisk analyse som samorganiserer eksisterende kompetanse i en enhet som skal jobbe tverrfaglig.

For å redusere sårbarhet i IT-systemene våre og effektivisere måten vi jobber på har vi iverksatt en ny strategi for digital transformasjon. Vi er i ferd med å beslutte kjernesystem for vår digitale infrastruktur som vi skal bygge de neste årene. Kostnadene har startet å påløpe i år, mens vi forbereder oss på å ta hovedtyngden av kostnadene neste år.

Det er gjennomgående høy sannsynlighet for å ferdigstille de fleste oppdrag, med unntak av enkelte oppdrag som gjelder delmål 1 «Brukerne har tilgang til sikre, motstandsdyktige og pålitelige ekomnett og -tjenester med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet i hele landet». Enkelte av disse oppdragene vil kunne ferdigstilles først til neste år. Årsaken til dette er at det har vært et høyt aktivitetsnivå knyttet til delmålet gjennom året samt at noe forskriftsarbeid må ferdigstilles før oppdragene kan gjennomføres.