Hvordan får jeg tak i et 5-sifret nummer?

Dersom du vil ha bruksrett til et 5-sifret nummer, må du først finne et ledig 5-sifret nummer. Du kan se status og priser for alle 5-sifrede nummer i egne dokumenter:

Deretter må du søke Nkom på eget skjema. De fleste fyller ut elektronisk søknadsskjema i Altinn, som du finner nederst på siden her. 

Du vil få svar senest tre uker etter at vi har mottatt en korrekt og fullstendig søknad. Søknader om tildeling av nummer til kommersielle formål saksbehandles automatisk. Dersom du får tildelt et nummer, vil du få tilsendt tildelingsbrev og faktura for det første året. Denne må du betale før du kan ta nummeret i bruk.

Du må selv ta kontakt med en teletilbyder for å få satt nummeret i drift. 

Nkom anbefaler å undersøke med ønsket teletilbyder at denne kan levere tjeneste på et 5-sifret nummer, samt få informasjon som abonnementsvilkår, priser og hvor lang tid det tar å sette et 5-sifret nummer i drift, før innsending av søknadsskjema.

Tildeling av et 5-sifret nummer gir en sluttbruker bruksrett, men ikke eiendomsrett til nummeret. Et 5-sifret nummer kan ikke overdras til andre uten samtykke fra Nkom.

Du kan bruke e-skjema for søknad om 5-sifret nummer. Kontakt oss på firmapost@nkom.no om du trenger å få skjema tilsendt på e-post. 

Skjema for søknad om overdragelse av 5-sifret nummer finner du nederst på siden. Dette skjemaet er ikke tilgjengelig som e-skjema. 

Det er ikke eget skjema for å si opp et 5-sifret nummer, se ovenfor.

Hvor mye koster det å ringe til et 5-sifret nummer?

I 2019 ble det innført regulering for priser for å ringe 5-sifrede nummer, slik at det normalt ikke skal koste mer enn vanlig takst. Tidligere kostet det ofte flere kroner minuttet å ringe et 5-sifret nummer. Å ringe et 5-sifret nummer skal ikke koste mer enn det koster å ringe til mobilnummer.

Mer om årlig avgift

En sluttbruker som har fått tildelt et 5-sifret nummer, skal betale en årlig avgift for bruksretten til nummeret. Avgiften består av en sektoravgift til Nkom og en avgift til staten. Sektoravgiften går til å dekke Nkoms kostnader med administrasjon av nummerserien. Avgiften til staten går til inntekt på statsbudsjettet. Den statlige avgiften er hjemlet i nummerforskriften § 22a og sektoravgiften i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nkom § 6

Avgiftenes størrelse fastsettes årlig i Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen.

De 5-sifrede numrene er delt inn i seks priskategorier. I denne oversikten finner du informasjon om priser og hvilke nummer som er ledige. 

For tildeling av 5-sifrede nummer til ikke-kommersielle formål av samfunnsnyttig karakter gjelder egne regler for avgifter, se nedenfor.

For 5-sifrede nummer som blir tildelt av Nkom før 1. oktober, må både sektoravgift til Nkom og avgift til staten betales. For tildelinger som gjøres mellom 1. oktober og 31. desember, betales kun sektoravgiften for inneværende år, og ikke avgiften til staten. For tildelinger som gjøres mellom 1. juli og 31. desember, betaler du bare halv sektoravgift i inneværende år. Påfølgjende år må du betale full sektoravgift og avgiften til staten.

Dersom nummeret skal leveres tilbake til Nkom, må dette gjøres skriftlig før 31. desember i inneværende år for å unngå betaling påfølgjende år. Dersom oppsigelsen er sendt etter årsskiftet, men innen 1. april, faller avgifter til staten bort, mens sektoravgiften til Nkom må betales.

Ved oppsigelse må innehaveren av det 5-sifrede nummeret selv kontakte egen tilbyder for teknisk avvikling.

Hvordan sier jeg opp et 5-sifret nummer?

Det er ikke et eget skjema for å si opp et 5-sifret nummer. Du kan sende skriftlig oppsigelse i epost til firmapost@nkom.no. Det må gå tydelig fram at du med e-posten sier opp bruksretten, og e-posten må sendes av den som har søkt, eller en annen person i virksomheten som har fullmakt til dette. 

For å slippe å betale for neste år, må du sende skriftlig oppsigelse innen 31. desember. 

Du må også kontakte din tilbyder for å få nummeret koplet ned. Inntil nummeret blir koplet ned, er nummeret å anse for å være i bruk, og du risikerer å måtte betale full avgift også etter at nummeret er sagt opp. 

5-sifret som SMS-nummer

Nkom tillater at nummer i nummerserien 02000-09999 tas i bruk som SMS-nummer på følgende vilkår:

  • SMS-nummer i serien kan kun tildeles kunder som er tildelt det korresponderende telefonnummeret. Bruksretten til SMS-nummeret faller bort når kunden ikke lenger har bruksretten til telefonnummeret.
  • Det er tilbyderens ansvar å kontrollere at bruksretten til enhver tid er gyldig.
  • Meldingene skal ikke overtakseres, det vil si at det ikke skal tas betalt for innhold i meldingene. Meldingene skal takseres på normal måte.

Skal nummeret brukes av andre?

Bruksretten til et 5-sifret nummer er knyttet til det organisasjonsnummeret som har søkt om nummeret. Dersom du ønsker å overdra nummeret til et annet selskap, må du søke Nkom om tillatelse til dette. Dette gjelder også om nummeret skal brukes av et annet selskap i samme konsern. 

Søknad om overdragelse av 5-sifret nummer må sendes på eget skjema, som du finner nederst på denne siden.

Funksjonalitet for 5-sifrede nummer

Et 5-sifret nummer er stedsuavhengig og derfor uavhengig av innehaveren sin geografiske plassering i Norge. Et 5-sifret nummer vil bli konvertert til et vanlig 8-sifret nummer før en samtale til et slikt nummer blir etablert. 

Dersom innehaver ønsker det, kan et 5-sifret nummer brukes i samband med avanserte rutingfunksjoner, som for eksempel tidsavhengig eller stedsavhengig ruting, tilsvarende som for visse typer steduavhengige nummer i 8xx-serien. Ulike anrop til samme 5-sifret nummer kan dermed terminere på flere ulike geografiske steder, avhengig av klokkeslett og/eller hvor en ringer fra.

Å ringe til 5-sifrede nummer i Norge fra utlandet kan fra noen land oppleves som problematisk, ved at du ikke kommer fram til den du ringer til. Grunnen til dette er at noen utenlandske teleoperatører ikke har åpnet for trafikk til de norske 5-sifrede telefonnumrene.

Det finnes dessverre ingen oversikt over i hvilke land og for hvilke teleoperatører dette er et problem. Nkom arbeider sammen med norske teleoperatører for å øke tilgjengeligheten. For informasjon om eventuelle problem knyttet til å ringe til 5-sifrede nummer, må den enkelte norske teleoperatør kontaktes.

Tildeling til ikke-kommersielle formål

5-sifrede nummer kan tildeles til ikke-kommersielle formål av samfunnsnyttig karakter. For slike tildelinger betaler den som disponerer nummeret ikke årlig avgift til staten, men får kun faktura for den årlige sektoravgiften til Nkom. Tildelinger til ikke-kommersielle formål av samfunnsnyttig karakter kan bare gjøres fra nummer i laveste priskategori (kategori F).

I samsvar med nummerforskriften § 22 regnes blant annet følgende som ikke-kommersielle formål av samfunnsnyttig karakter:

  1. landsomfattende krise- og kontakttelefoner
  2. landsomfattende offentlige tjenester
  3. landsomfattende nummer for humanitære/ideelle organisasjoner
  4. felles landsomfattende nummer for offentlig legevakt, sykehus, politi eller lignende for bruk ved ikke-nødsituasjoner

Nkom avgjør hvilke formål som faller inn under bestemmelsen. Det kreves at organisasjoner som får tildelt et 5-sifret nummer for ikke-kommersielle formål av samfunnsnyttig karakter, skal ha et permanent kontor. Nummeret kan ikke brukes til kommersiell markedsføring eller salg av varer eller tjenester.