– Vi må være rustet for en usikker fremtid, og sikre digital motstandskraft.

Det sier Elise Lindeberg, som er sikkerhetsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og representant i Totalberedskapskommisjonen.

Kommisjonen understreker viktigheten av elektronisk kommunikasjon og digital sikkerhet i arbeidet med sikkerhet og beredskap i Norge.

– Den digitale grunnmuren må være rustet for kjente og ikke minst ukjente påkjenninger som vil komme. Nkom viser til sterkt fokus på å få næringslivet tettere koblet på beredskapsarbeidet og hvordan næringslivet inngår som del av et samfunnsmaskineri som bygger beredskap og evne til krisehåndtering. Dette er grunnleggende, sier Lindeberg.

Elise K. Lindeberg, sikkerhetsdirektør Nkom
Elise Lindeberg er sikkerhetsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og representant i Totalberedskapskommisjonen.

I tråd med kommisjonens rapport vil Nkom understreke viktigheten av å fortsette og videreutvikle det målrettede arbeidet med sektorens aktører og næringsliv.

– Samarbeidet er blitt intensivert under de store samfunnsomveltningene vi har opplevd gjennom pandemi og krig i Europa. Med utviklingen fremover vil den digitale infrastrukturen blir bærer av stadig større samfunnsverdier, påpeker Lindeberg.

 

Totalberedskapskommisjonen

Den 21. januar 2022 oppnevnte regjeringen en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan Norges samlede beredskapsressurser kan benyttes best mulig. I henhold til mandatet skal kommisjonen «gi en prinsipiell vurdering av styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer», samt «gi tydelige og konkrete anbefalinger om hva som bør prioriteres i arbeidet med beredskap fremover». Den ledes av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Kommisjonen leverte sitt arbeid 5. juni 2023. Rapporten er nå sendt på offentlig høring.

Les mer om Totalberedskapskommisjonen på Regjeringens sider.

[/well]