Elektroniske kommunikasjon (ekom) er definert som kritisk infrastruktur for samfunnet, og er spesielt viktig ved krisesituasjoner.

Svein Sundfør Scheie, seksjonssjef for tilsyn og beredskap i Nkom, understreker at dersom mobil eller nettilgangen uteblir er det ikke bare det at vi ikke får snakket sammen som er problemet.

– Mye av velferdsteknologien som brukes i eldre- og sykehjemsomsorgen er avhengig av at systemene for elektronisk kommunikasjon fungerer. Eksempler på det er digitale trygghetsalarmer for eldre, alarmer på rommene ved sykehjem og brannvarslingen i en kommune. I fremtiden vil også all nødkommunikasjon skje gjennom kommersielle ekomnett, forklarer Scheie.

NVE og Nkom har en felles interesse i å styrke dette samarbeidet.

– Uten utbygging av mer produksjon og nett, vil vi ha kraftunderskudd i framtiden. Utbygging av fornybar energi som sol og vind er også avhengig av gode digitale systemer og pålitelig ekom for styring og drift av strømnett og strømproduksjon, sier Eldri Holo, seksjonssjef for beredskap i NVE.

Sektorene samles til felles fagdag

På fagdagen vil det gis innsikt i de beredskapsutfordringene som er identifisert mellom ekom og kraft og hvordan disse kan løses. Fagdagen byr på foredrag og samtaler om sikkerhetsutfordringer, praktisk beredskap og løsninger,

Meld deg på EkomKraft-dagen 27. april.

Bedre forebygging og håndtering av utfall

Strøm er avgjørende for at elektronisk kommunikasjon skal fungere, og samtidig forutsetter økt digitalisering i kraftsektoren velfungerende elektronisk kommunikasjon.

– Den høye verdien av ekomnett innebærer at konsekvensene av nedetid i nettene blir stadig større, dette øker kravene til oppetid, robusthet, sikkerhet og kvalitet, sier Scheie.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norges vassdrags- og eneregidirektorat (NVE) har sammen med Telenor, Telia og Elvia foreslått tiltak som skal forebygge og bedre håndteringen av at strøm og elektronisk kommunikasjon blir borte.

Hittil har det blant annet blitt identifisert og gjennomgått sårbarheter knyttet til kraftleveranser til ekom-infrastrukturen i Nordland, samt kartlagt prioriterte ekom-lokasjoner. Nkom er nå i gang med arbeidet med sikkerhets- og sårbarhetsanalysen for Trøndelag. I tillegg jobbes det blant annet med øvelser, standardiserte statusvarslinger ved strømbrudd og styrke ekom-deltakelsen i fylkesberedskapsrådet.

Kartlegging viser at det sannsynligvis vil være nyttevirkninger i form av kortere avbruddstid for sluttbrukere dersom ekomselskapene og kraftnettselskapene kan samarbeide bedre i forkant og under langvarige strømutfall.

– Det at ekomtilbyderne utveksler informasjon om prioriterte ekom-lokasjoner i egne nett til kraftnettselskapene vil gjøre det enklere for kraftnettselskapene å prioritere gjenoppretting av infrastruktur på tvers av ekom-aktører, og det vil komme hele samfunnet til gode, oppsummerer Svein Sundfør Scheie fra Nkom og Eldri Holo fra NVE

Bakgrunn

I Meld.St.28 (2020-2021) Vår felles digitale grunnmur er et av hovedformålene og prioriteringene til regjeringen å styrke samarbeidet mellom ekom- og kraftsektoren om sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Som en del av oppfølgingen til stortingsmeldingen har Nkom og NVE sammen med Telenor, Telia og Elvia utarbeidet en rapport som identifiserer tiltak for å styrke samarbeidet mellom sektorene for bedre forebygging og håndtering av utfall.

 

Aktuelle lenker

NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat
EkomKraft fagdag 27. april 2023
Rapport - Styrket samarbeid mellom ekom- og kraftsektoren
Nkoms program for forsterket ekom