Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) deltar i ERGP på vegne av norske myndigheter, hvor Norge er knyttet til EUs interne marked gjennom EØS-avtalen.

ERGPs arbeidsplan

ERGP starter som vanlig tidlig med å forberede arbeidsplanen for det påfølgende året. Som et første steg går ERGP bredt ut og ber aktører og andre interessenter gi innspill på temaer og prioriteringer for ERGPs arbeid i 2022.

ERGP vil ta med seg innkomne innspill i det videre arbeidet med å lage utkast til arbeidsplan for 2022. Når utkastet er klart, vil dette bli lagt ut på åpen høring som forventes å skje i løpet av tredje kvartal 2021. Endelig versjon av arbeidsplanen for 2022 forventes å bli godkjent i ERGP plenarmøte 25. november 2021.

Om ERGP

ERGP ble opprettet av EU-kommisjonen i 2010, og har som oppgave å gi råd og assistanse til kommisjonen på postområdet. ERGP skal i sitt arbeid fremme EUs interne marked for posttjenester gjennom konsistent gjennomføring av det felleseuropeiske regulatoriske rammeverket i medlemslandene. ERGP består av postregulatørene i de ulike medlemslandene.

Innspill skal sendes direkte til ERGP

Mer informasjon om innspillsrunden knyttet til arbeidsplan for 2022 finner du på ERGPs nettsider 

Frist 15. mars

Innspill kan sendes til:
GROW-ERGP@ec.europa.eu med kopi til ergp2022@cnmc.es

Fristen for å gi innspill er 15. mars 2021.

Alle innspill vil publiseres på ERGPs nettside, med mindre innspill er tydelig merket som konfidensielle.

Her kan du se ERGPs arbeidsplan for 2021