Norske myndigheter, posttilbydere og postbrukere

Høringene har relevans for norske myndigheter, posttilbydere og brukere av posttjenester.

European Regulators Group for Postal Services (ERGP) har nå tre dokumenter på høring med frist 27. september i år. Det er ERGPs arbeidsprogram for 2021, rapport om postale definisjoner, og rapport om forbrukerrelaterte temaer.

EU-kommisjonen gjennomfører en høring knyttet til evaluering av postdirektivet. Fristen for å gi innspill til denne høringen er 9. november 2020.  

Nkom representerer norske myndigheter i ERGP

ERGP ble opprettet av EU-kommisjonen i 2010, og har som oppgave å gi råd og assistanse til EU-kommisjonen på postområdet. Norge er knyttet til EUs interne marked gjennom EØS-avtalen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) deltar i ERGP på vegne av norske myndigheter.

ERGP skal i sitt arbeid fremme EUs interne marked for posttjenester gjennom konsistent gjennomføring av det felleseuropeiske regulatoriske rammeverket i medlemslandene. ERGP består av postregulatørene i de ulike medlemslandene.

ERGP-høringer med frist 27. september

Tre ERGP-dokumenter er på høring med frist 27. september 2020:

 • ERGPs arbeidsplan for 2021
  Denne planen viser prioriteringene til ERGP for 2021, og gir en oversikt over de planlagte arbeidsoppgavene og leveransene. I 2021 vil ERGP prioritere temaer som avledes av EU-kommisjonens prosess med evaluering av postdirektivet.
   
 • Rapport om postale definisjoner
  Formålet med rapporten er å avdekke ulike parametere som bør brukes i det fremtidige regulatoriske rammeverket, til å identifisere tjenestene og aktørene i postsektoren. Slike parametere vil være nyttige i utviklingen av definisjoner som egner seg til konsistent anvendelse i medlemslandene.
   
 • Rapport om forbrukerrelaterte temaer
  ERGP ønsker med rapporten å identifisere viktige forbrukerrelaterte problemstillinger som følger av endringene i markedet, og den gradvise bevegelsen fra et avsender- til et mottakerorientert postmarked.

  En stor, og stadig økende andel av postsendinger til forbrukere er knyttet til e-handel, og temaer som drøftes i rapporten handler blant annet om mottakers rettigheter knyttet til valg av posttilbyder, som leveransemåte, sporing, erstatning ved tap/skade/forsinkelse og klagerettigheter.

  ERGP anbefaler en oppfølging av denne rapporten, for å analysere den juridiske og kontraktsmessige situasjonen til forbrukere av posttjenester i medlemslandene. Da vil medlemslandene kunne vurdere behovet for ytterligere harmonisering, og utarbeide anbefalinger til revideringen av det regulatoriske rammeverket for postområdet.   

ERGP-høringsdokumenter

Høringen er åpen for alle interessenter.

Dokumentene som er på høring finner du på ERGPs nettsider.

Høringsinnspill sendes GROW-ERGP@ec.europa.eu,
med kopi til ergp2020@eett.gr, ergp2021@uke.gov.pl og ergp2019@anacom.pt
innen 27. september 2020.

EU-kommisjonens høring med frist 9. november

EU-kommisjonen gjennomfører høringen for å få innspill på i hvilken grad det gjeldende postdirektivet fremdeles er relevant, tatt i betraktning endringene i postmarkedet vi har sett de siste årene og endringene vi mest sannsynlig vil se i årene fremover.

Høringen er åpen for alle som har interesse av EU-kommisjonens evaluering av postdirektivet. Målgruppen for høringen kan være brukere av posttjenester, både privatpersoner og virksomheter, posttilbydere, lokale myndigheter, konkurransemyndigheter, og forbrukermyndigheter.

EU-kommisjonens høringsdokument

Denne høringen gjennomføres i form av et spørreskjema som besvares innen 9. november 2020 på EU-kommisjonens nettsider.

Mer informasjon om høringen og tilgang til spørreskjemaet.