– Nkoms regionale dekningsundersøkelse for bredbånd er et viktig verktøy for å se hvor skoen trykker for å nå alle med tilbud om tilfredsstillende bredbånd. Vi ser at enkelte fylker jobber godt strategisk mot 100 prosent bredbåndsdekning, mens andre sliter mer, sier direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– For å oppnå full dekning for alle i hele landet er det viktig at både kommuner, fylkeskommuner og bredbåndstilbydere er klare over dekningsstatusen, og kan sette inn tiltak for å tilby alle husstander og næringsdrivende gode bredbåndsløsninger, sier Espen. Fylkeskommunene har også ansvaret for fordelingen av statlige bredbåndsmidler til sine kommuner som et verktøy.

Ny statistikk for regional bredbåndsdekning

Nkom har samlet inn data om bredbånd i Norge per utgangen av første halvår 2021. Statistikken viser tilbudet av bredbånd i alle kommuner og fylker for husstander og virksomheter, både de som allerede er abonnenter og de som kan knytte seg til et bredbåndsnett. For første gang har Nkom også samlet inn regionale tall om bredbåndsabonnement.

Her finner du de nye regionale dekningstallene

Her er direkte lenke hvor du kan velge kommune

Nettmøte med presentasjon av statistikken

Direktør Pål Wien Espen, avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger og seniorrådgiver Sigmund Log i Nkom presenterte regional bredbåndsstatistikk på nettmøte fra Nkom i Lillesand torsdag 21. oktober kl. 10-11.

Her kan du se opptak fra nettmøte med presentasjon (YouTube)
Presentasjonen som ble vist på møtet

Målet er at alle skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s

Den nye regjeringen har i Hurdalsplattformen blitt enige om å gjøre tilgangen til høykapasitets internett til en rettighet på lik linje med strøm, og sikre at alle fastboende husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen 2025.

På nasjonalt plan har 90 prosent av alle husstander tilbud om bredbånd med nedstrøms hastighet på minst 100 Mbit/s. I Oslo har nesten alle husstander et slikt tilbud om minst 100 Mbit/s. Mange fylkeskommuner ligger nær 90 prosent, men Nordland og Innlandet skiller seg ut med dekning på henholdsvis 83 og 81 prosent.

På landsbasis er det om lag 241 000 husstander som ikke har tilbud om minst 100 Mbit/s ved utgangen av første halvår 2021. Av disse ligger om lag 164 000 i spredtbygde områder. Viken fylkeskommune har flest husstander som mangler et slikt tilbud. 

Oslo og Agder har høyest dekning for gigabit-bredbånd

På landsbasis har over 86 prosent av husstandene tilbud om en nedstrøms hastighet på minst 1 Gbit/s. For en del av disse er tilbudet basert på kabel-TV-nett der hastigheten oppstrøms er relativt liten. Dette er for eksempel tilfellet i Oslo, som har 98 prosent dekning nedstrøms, mens 74 prosent har tilbud om bredbånd med minst 1 Gbit/s begge veier. Legger vi til grunn et tilbud om minst 1 Gbit/s symmetrisk bredbånd, er det nærmere 74 prosent av husstandene på landsbasis som har dette gigabittilbudet. Denne andelen er høyest i Agder med 87 prosent.

Størst fiberdekning i Møre og Romsdal og i Agder

På landsbasis har nærmere 76 prosent av alle husstander tilbud om fiber. I Møre og Romsdal og i Agder er det det hele 88 prosent som har tilbud om fiber. I Trøndelag og i Innlandet er fiberdekningen til sammenligning på henholdsvis 73 og 71 prosent. Også i Oslo og Viken er fiberdekningen relativt lav, men her har kabel-TV-nett stor utbredelse.

Minst 5G-dekning i Møre og Romsdal, Viken og Innlandet

Utbyggingen av det nye 5G-nettet har til nå i hovedsak skjedd i byområder, og dekningen i mange fylker med spredt bebyggelse er derfor lav. Totalt i Norge hadde 23 prosent av husstandene utendørs 5G-dekning ved utgangen av første halvår 2021. I fylkene Møre og Romsdal, Viken og Innlandet var dekningen henholdsvis 8, 6 og 3 prosent på dette tidspunktet.

50 prosent kan velge mellom flere tilbydere

Nkom har også beregnet hvor mange bredbåndstilbydere husstandene kan velge mellom i de ulike kommuner og fylker. På landsbasis kan om lag 50 prosent av husstandene velge mellom flere tilbydere av bredbånd med minst 100 Mbit/s nedstrøms hastighet. Om lag 40 prosent har tilbud om minst 100 Mbit/s fra bare én tilbyder. Det er imidlertid store forskjeller mellom fylkeskommunene.

I Møre og Romsdal har om lag 60 prosent av husstandene tilbud fra bare én tilbyder. I både Nordland, Rogaland og Vestfold og Telemark, har mer enn halvparten av husstandene bare tilbud fra én tilbyder. I Oslo er situasjonen derimot en helt annen for der kan i underkant av 83 prosent av husstandene velge mellom flere tilbydere av bredbånd med minst 100 Mbit/s og bare drøyt 17 prosent har tilbud fra kun én tilbyder.  

Bredbåndstilbudet for virksomheter varierer mellom regionene

I underkant av 87 prosent av alle virksomheter i Norge har et tilbud om minst 100 Mbit/s i nedstrøms hastighet. Det er noe lavere enn tilsvarende tilbud for husstander. Dekningen er lavest i Nordland og Innlandet med henholdsvis 79 og 73 prosent.

På landsbasis har nærmere 78 prosent av virksomhetene tilbud om fiber. Det er noe høyere enn tilsvarende tilbud for husstander. Her er dekningen høyest i Møre og Romsdal med 85 prosent og lavest i Innlandet med 67 prosent. 

I statistikken er en virksomhet definert som en lokalt avgrenset arbeidsplass og bygning knyttet til et foretak. Et foretak kan ha flere virksomheter, og en bygning kan romme flere virksomheter.  

Tilbydernes markedsandeler fordelt på fylkeskommuner

Nkom har samlet inn tall om bredbåndsabonnement fordelt på de enkelte fylkene og beregnet markedsandelen for tilbyderne i hvert fylke. I flere fylker har de to største tilbyderne en samlet markedsandel på mer enn 70 prosent av alle bredbåndsabonnementene, og i Innlandet fylkeskommune har de to største tilbyderne en samlet markedsandel på 88 prosent. I flere fylkeskommune har den største tilbyderen rundt 50 prosent av alle bredbåndsabonnement. Dette gjelder for eksempel både for Innlandet, Vestfold og Telemark, Oslo og Agder.