Endring av regler for nulltaksering

Bakgrunnen for oppdateringen er tre dommer fra EU-domstolen som omhandler nulltaksering. BEREC har gjennomgått dommene og foreslår nå enkelte justeringer av retningslinjene for nettnøytralitet basert på dette. Høringsforslaget presenteres av BEREC på et pressemøte 16. mars kl. 14.00.

– Hovedendringen består i at bestemte former for nulltaksering, såkalte «zero tariff options»,  ikke er i overensstemmelse med kravet om lik håndtering av trafikk på internettilgangen. Det vil imidlertid være mulig å tilby enkelte andre typer nulltaksering i tråd med forordningen, sier seniorrådgiver Frode Sørensen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Nkom deltar i BERECs arbeidsgruppe «Open Internet» som har arbeidet med oppdateringen. Utkastet til oppdaterte retningslinjer for nettnøytralitet presiserer detaljene for hvordan ulike former for nulltaksering skal reguleres.

Høringsfrist 14. april

BERECs høringsdokumenter er tilgjengelig her

Høringen vil være åpen frem til 14. april. Deretter vil BEREC ferdigstille retningslinjene basert på innkomne høringssvar. Endelige retningslinjer er planlagt publisert i juni.

Nulltaksering

Nulltaksering betyr at trafikken fra utvalgte nettsteder ikke trekkes fra datakvoten til internettabonnementet ditt, med andre ord at pristaksten for denne trafikken er null. Nulltaksering reguleres ut fra regelverket for nettnøytralitet.