Målet med nettnøytralitet er å sikre at internett forblir en åpen og ikke-diskriminerende plattform for alle former for kommunikasjon og innholdsdistribusjon. For nordmenn som forbrukere og borgere er nettnøytralitet viktig for tilgangen til kommunikasjonstjenester, ytringsfrihet og demokrati. Retten til en åpen internettilknytning er lovfestet i Norge.

Hva sier regelverket?

Rent praktisk betyr dette at når du abonnerer på en internettilknytning, så har ikke tilbyder av tilknytningen anledning til å blokkere eller strupe trafikk fra spesifikke applikasjoner, som for eksempel strømming eller fildeling. Det finnes noen unntak fra dette, som gjør at tilbyder for eksempel kan gripe inn på grunn av sikkerhetsangrep eller tiltak som er pålagt via lovverket eller domstolene.

Tilbyder kan også tilby andre tjenester i tillegg til internettilknytning, såkalte spesialiserte tjenester, ofte for å sikre tjenestekvaliteten for sanntids kommunikasjon. Velkjente eksempler er VoLTE-telefoni i mobilnett, og kringkasting av IPTV i fastnett med spesifikke kvalitetskrav. Lovverket krever at når en internettilbyder tilbyr spesialiserte tjenester, skal tilbyder sikre at det er tilstrekkelig kapasitet til dette, slik at det ikke går ut over ytelsen til internettilknytningen.

Regelverkets oppbygning

Regelverket for nettnøytralitet består av flere elementer. 

  • Ekomloven gir hjemmel til å innføre forskrift som gir regler for nettnøytralitet.
  • Ekomforskriften beskriver videre at forordning om åpent internett gjelder som norsk forskrift.
  • Selve forordningen inneholder de konkrete bestemmelsene.

I tillegg beskriver BERECs retningslinjer mer inngående hvordan regulatører, som Nkom, bør anvende bestemmelsene.

Nkom fører tilsyn

Det er Nkom som fører tilsyn med tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester for å sikre at nettnøytraliteten overholdes i Norge. Som en del av dette arbeidet, utgir Nkom en årlig statusrapport om nettnøytralitet i det norske markedet.