Åpner opp muligheter

I forbindelse med tildelingen av 3,6 GHz-båndet, som er et pionérbånd for 5G i Europa, har det vært mange diskusjoner rundt hvordan norsk industri og virksomheters behov for lokale og private 5G-nett skal ivaretas. Det er bestemt at det ikke settes av spektrum til dette i 3,6 GHz-båndet.

Nkom ønsker å dedikere spektrum i 3,8-4,2 GHz-båndet for lokale mobilnett, for å imøtekomme det økende behovet etter egne frekvensressurser til bruk for lokale 5G-nett.

3,8-4,2 GHz-båndet benyttes i andre land

3,8-4,2 GHz-båndet gir muligheter for tilgang på stor sammenhengende båndbredde og har tilnærmet sammenlignbar utstyrsstøtte som for 3,6 GHz-båndet. Det er lagt til rette for lokale tillatelser i dette båndet i Storbritannia, og Sverige og Danmark vurderer også dette båndet for lokale og private nett. Frekvensområdet er også tildelt i USA og Japan, og vurderes for tildeling i Kina.

Samlet sett mener vi at 3,8-4,2 GHz-båndet er godt egnet for bruk til lokale og private 5G-nett. Det gir industri og andre private og offentlige aktører muligheten til å komme raskt i gang med å ta i bruk 5G-teknologi.

Oppfordrer til innspill – innen 20. august

Nkom gjennomfører nå en høring av forslag til hvordan vi ser for oss å tildele ressursene. Endelig regulering og vilkår vil blant annet basere seg på tilbakemeldinger fra interesserte aktører og virksomheter. Vi oppfordrer derfor interesserte til å sende høringsinnspill.

Høringen i sin helhet finner du her

Kostnadseffektive tillatelser

Innehavere av tillatelser skal betale årlig sektoravgift, som vil ligge i størrelsesorden 100 – 5 000 kroner i året, avhengig av type bruk.

Tidsplan

  • 20. august 2021: Høringsfrist og publisering av innspill
  •  2. halvår 2021: Publisering av endelige rammer for reguleringen
  •  1. halvår 2022: Industri og næringslivsaktører kan begynne å søke om tillatelser