Kunnskapsgrunnlag om 30 ulike tema

Gjennom mer enn 30 ulike temasider presenteres virkningene som vindkraft har på ulike områder som blant annet klima, naturmangfold, friluftsliv, arealbruk og infrastruktur. Nettsiden skal oppdateres jevnlig med ny kunnskap. 

Lenke til nettsiden for kunnskapsgrunnlaget om vindkraft

Vindturbiner og ekom

– Nkoms bidrag i kunnskapsgrunnlaget er plassert under tema infrastruktur. Vindturbiner kan i noen tilfeller forstyrre og forringe kvaliteten på trådløse elektroniske kommunikasjonstjenester (ekom), som for eksempel mobiltelefoni, radar, TV- og radiokringkasting. Vi har blant annet bidratt med vurderinger av vindturbiners påvirkning av radiolinjer og det digitale bakkenettet for TV, forteller sjefingeniør Pia Braadland i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Elektronisk kommunikasjon kan påvirkes når radiosignal treffer en vindturbin. Fysisk størrelse på vindturbinen, plassering og antall vindturbiner er viktige faktorer som er med på å avgjøre hvorvidt det blir forstyrrelser. I tillegg kan vindretning og turbinens rotorhastighet påvirke graden av forstyrrelser. Dette er kjente utfordringer, og Nkom og NVE har jobbet med hvordan ekom skal ivaretas dersom problemer oppstår. Mer om dette finner du i retningslinjene fra Nkom og NVE, sier Braadland.

Et unikt samarbeid

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fikk i mars 2021 i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å etablere et fast samarbeid mellom statlig etater om et kunnskapsgrunnlag for vindkraftverk på land. Arbeidet har tatt utgangspunkt i eksisterende kunnskap om virkninger, som nå er oppdatert med nyere forskning, relevant litteratur og myndighetenes erfaringer.

– Det er første gang statlige etater har samarbeidet om et så omfattende kunnskapsgrunnlag om vindkraft. Dette er unikt også i internasjonal sammenheng, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE.

NVE har hatt hovedansvaret i tett samarbeid med Miljødirektoratet. Riksantikvaren, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet, Meteorologisk institutt, Forsvarsbygg,  Luftfartstilsynet, Avinor, Direktoratet for mineralforvaltning og Nkom har bidratt med kunnskap og artikler innen sine fagområder.

Konsesjonsbehandling av vindkraft

Konsesjonsbehandling av vindkraft på land ble stanset i 2019, og er satt på hold fram til Stortinget beslutter rammene for framtidig konsesjonsbehandling. Når konsesjonsbehandlingen settes i gang igjen vil kunnskapsgrunnlaget være et godt verktøy for alle som skal engasjere seg i vindkraftsaker. 

– Stortinget har vedtatt at lokale myndigheter skal få økt innflytelse i arbeidet med vindkraftsaker. Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget gir et godt felles utgangspunkt når både lokale, regionale og nasjonale aktører skal gjøre sine vurderinger, sier Lund. 

Pressemelding fra NVE