For å gi alle interesserte parter muligheten til å melde sin interesse, ber vi om at konkurrerende søknader sendes til Nkom innen 22. november 2019. Prosedyre for fordeling av frekvenstillatelser er beskrevet her.

Innehaver av spektrumstillatelsen skal betale årlig sektoravgift til Nkom, jf. ekomloven § 12-1 og forskrift 11.02.2019 nr. 386 om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Nkom gjør oppmerksom på at det kreves autorisasjon for å installere og vedlikeholde elektronisk kommunikasjonsnett inkludert nett bygget med radioteknikk. 

Søknaden

Søknad om spektrumstillatelse skal være skriftlig. Om det brukes e-post, må vedleggene skannes og legges ved som PDF-filer. Søknaden må inneholde informasjon om:

  • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
  • Firmaattest

Dersom Nkom ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, vil spektrumstillatelsen med varighet frem til 31. desember 2031 kunne bli tildelt søker.

Dersom Nkom mottar konkurrerende søknader, vil Nkom kunne beslutte at ressursene tildeles ved auksjon.

Dersom søknader inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. Dersom søker mener hele eller deler av søknaden eller tilhørende dokumenter inneholder opplysninger som skal unntas offentlighet, ber vi søker om å angi nærmere hvorfor opplysningene ønskes unntatt og at de opplysninger som ønskes unntatt tydelig markeres i dokumentene.

Kontakt for mer informasjon

Ønskes mer informasjon om kunngjøringen, kan overingeniør Øystein Karlsen kontaktes på tlf. 22 82 46 92. Søknaden sendes til firmapost@nkom.no med referanse ST.

Krav om anleggskonsesjon

For å kunne benytte frekvensene til transmisjon av kringkasting, er det et krav om anleggskonsesjon i tillegg til frekvenstillatelse. Medietilsynet er ansvarlig for tildelinger av anleggskonsesjoner, som etter § 2-2 i kringkastingsloven skal samordnes med frekvenstillatelsen. For nærmere informasjon om søknadsprosedyre og hvilke vilkår som vil bli stilt, se Medietilsynet sin hjemmeside.