Hva er en frekvenstillatelse?

Det meste av elektronisk utstyr som kommuniserer trådløst benytter radiofrekvenser. Hvilke frekvenser som benyttes til hvilke tjenester er i stor grad harmonisert i Europa og/eller internasjonalt. Dermed blir markedet for utstyr større, som kommer forbrukerne til gode i form av bedre utvalg og lavere priser.

En frekvenstillatelse gir en bruksrett på bestemte vilkår til en del av det elektromagnetiske frekvensspekteret. Frekvenstillatelser gis enten som individuelle tillatelser til én bruker eller som generelle tillatelser rettet mot alle som bruker et bestemt utstyr eller tjeneste (fribruk).

Individuelle tillatelser må det søkes om. Generelle tillatelser gis i forskrift hvor bruken er klart definert. De generelle tillatelsene er samlet i fribruksforskriften. Forskriften revideres jevnlig slik at nytt regelverk og utstyr er inkludert.

Som et hjelpemiddel har vi publisert fribruksforskriften i tabellform. Denne finnes i Excel- og PDF-format nederst på siden.

Vi har også en engelsk oversettelse av fribruksforskriften tilgjengelig.

Typer av individuelle frekvenstillatelser

Det gis i hovedsak to typer individuell frekvenstillatelse; 

  • Sendertillatelse. En sendertillatelse gir innehaver rett til bruk av en gitt del av frekvensspekteret på bestemte geografiske lokasjoner. Det gis for eksempel sendertillatelse til radiolinje og punkt-multipunkt, PMR og FM-lokalradio. 
  • Spektrumstillatelse. En spektrumstillatelse gir innehaver rett til å bruke en del av frekvensspekteret fritt innenfor et gitt geografiske område, ofte nasjonalt. Spektrumstillatelse benyttes til for eksempel mobilkommunikasjon, slik at mobiloperatørene selv kan bestemme hvor de ønsker å plassere sine basestasjoner. Brukere av for eksempel radiolinje og PMR kan også søke om spektrumstillatelser.

Hvordan søke om en frekvenstillatelse?

Alle kan søke om individuell frekvenstillatelse for det utstyret eller den tjenesten de skal bruke. En oversikt over alle tjenester og relevante frekvensområder finnes i vår nasjonale frekvensplan. Frekvensplanen og informasjon over hvilke spektrumstillatelser som er gitt, fremgår av frekvensportalen.

Elektroniske søknadsskjemaer for de mest aktuelle tjenestene

Egne skjema for søknad om mange radiolinjesystemer over 1 GHz fins lengre nede på denne siden. Løsningen er for de som trekker automatisk ut data fra fagsystem og fyller inn i søknadsskjemaet.

For andre tillatelser kan søknaden sendes til firmapost@nkom.no. Søker må som minimum oppgi følgende informasjon:

  • Søkerens navn 
  • Adresse og
  • Norsk organisasjonsnummer (søker må være registrert i Brønnøysundregistrene). Privatpersoner må oppgi fødselsnummer. 
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post).
  • Oversikt over hva det søkes om; frekvensområde, båndbredde/kapasitet og geografisk virkeområde.

Dersom du ønsker å leie ut frekvensene som du har fått tillatelse til å bruke, står du fritt til å gjøre dette, dersom ikke annet følger av tillatelsen selv, av lov eller forskrift. Er du i tvil om det er adgang til utleie av frekvensene, kan du kontakte Nkom på firmapost@nkom.no.

For utleie som kan ha vesentlig betydning for konkurransen skal du underrette myndighetene om den planlagte utleien. Myndigheten kan da nekte utleie av frekvenser for å hindre konkurranseskadelig virkning

Hvordan endre, overdra eller si opp en eksisterende frekvenstillatelse?

Oppsigelse, søknad om endring eller overdragelse av tillatelse må sendes skriftlig. Elektroniske skjemaer for oppsigelse, og søknad om endring for våre mest aktuelle tjenester, finnes på Alltinn.

For endring eller overdragelse av tillatelser for andre tjenester må innehaver sende følgende informasjon til firmapost@nkom.no:

  1. Tillatelsesnummer til frekvenstillatelsen som ønskes endret eller overdratt.
  2. Innehavers firmanavn og norsk organisasjonsnummer. Ved overdragelse må samme opplysninger oppgis for den som skal overta tillatelsen. Privatpersoner må oppgi navn og fødselsnummer.
  3. Søknaden må være undertegnet av en person som rettslig sett kan forplikte det foretaket som vil endre eller overdra tillatelsen. Ved overdragelse må også en person som rettslig sett kan forplikte det foretaket som vil overta frekvenstillatelsen undertegne søknaden.

Nkom skal også ha skriftlig melding på forhånd der det skjer vesentlige endringer i et foretaks eiersammensetning eller organisering.

Bytte av firmanavn og organisasjonsnummer uten at det gjøres endringer i eiersammensetning eller eierstruktur i foretaket, regnes ikke som overdragelse.

Her finner du våre skjema for overdragelse av frekvenstillatelser
(nederst)

Frekvenstillatelse til testing og utprøving av ny teknologi, som 5G

Vi ønsker i størst mulig grad å legge til rette for testing og utprøving av ny teknologi. På forespørsel tildeler vi midlertidige frekvenstillatelser til ikke-kommersielle formål. Det er normalt ingen kostnader forbundet med denne typen frekvenstillatelser. Utvikling og testing av neste generasjon mobilnett, 5G, er et eksempel på hvor en slik ikke-kommersiell tillatelse kan brukes. 
   
I søknader om slike tillatelser følger de samme kravene som ved ordinær søknad, men i tillegg må det vedlegges teknisk spesifikasjoner for utstyret som skal benyttes og en beskrivelse av prosjektet.

Midlertidig frekvensbruk til arrangementer

Aktører som skal benytte frekvensressurser midlertidig, kan søke om en tillatelse. Enkelte typer midlertidige tillatelser er kostnadsfri, andre er gebyrbelagt. 
Midlertidige frekvenstillatelser benyttes ofte ved for eksempel store idrettsarrangementer eller store medieproduksjoner i forbindelse med konserter eller andre arrangementer. Det samme gjelder forskningskampanjer og annen bruk som ikke kommer inn under fribruksforskriften.
Når du skal søke om midlertidig frekvensbruk må du oppgi tilstrekkelig teknisk spesifikasjon om radioutstyret som skal brukes og hvor og når du har behov for en midlertidig tillatelse må spesifiseres. Det er viktig at omfanget (geografisk og tidsmessig) begrenses i så stor grad som mulig.