Lokal-DAB region 30 omfatter et geografisk område som tilsvarer kommunene slik de var administrativt inndelt i 2019. Det er da kommunene Rana, Rødøy, Træna, Lurøy, Nesna, Dønna, Leirfjord, Hemnes, Herøy, Alstadhaug, Vefsn, Vega, Vevelstad, Brønnøy, Hattfjelldal, Grane, Sømna og Bindal.

For å kunne benytte frekvensene til transmisjon av kringkasting, er det et krav om anleggskonsesjon i tillegg til frekvenstillatelse. 

Det er Medietilsynet som er ansvarlig for tildelinger av anleggskonsesjoner. Søknad om anleggskonsesjon må rettes til dem innen samme søknadsfrist. 

Informasjon om søknadsprosedyre for anleggskonsesjon finner du på Medietilsynets hjemmeside.

Om spektrumstillatelse i Lokal-DAB lokalregion 30

Spektrumstillatelsen for lokalregion 30 omfatter DAB kanal 6B (frekvensområde 182,880-184,416 MHz). Tillatelsen tildeles med varighet til og med 31. desember 2031.

Innehaver av spektrumstillatelsen skal betale årlig sektoravgift til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Dette i henhold til ekomloven og forskrift om sektoravgift. Sektoravgiften for året 2022 er estimert til om lag 30 000 kroner.

Nkom gjør oppmerksom på at det kreves autorisasjon for å installere og vedlikeholde elektronisk kommunikasjonsnett. Hvert enkelt senderpunkt skal godkjennes av Nkom før det etableres, i tråd med vilkår i tillatelsen. 

Ved godkjenningen tas det hensyn til potensielle forstyrrelser. Se Informasjon om lokalradioblokka og Teknisk vedlegg for mer informasjon.

Krav til søknaden

Søknaden må være skriftlig. Søknaden må inneholde følgende informasjon:

  • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
  • Firmaattest

Søknaden må være signert av noen som har fullmakt, som prokura, signatur eller annen fullmakt, til å binde søkeren rettslig sett. Hvem som har signatur og prokura, fremgår av registrerte opplysninger i Brønnøysundregistrene. 

Nkom vurderer om søknaden er signert av noen som anses å kunne binde foretaket rettslig sett basert på:

  1. fremlagt fullmakt, eller 
  2. signaturbestemmelser og prokurabestemmelser som fremgår av opplysninger i Brønnøysundregistrene.  

Dersom søknader inneholder forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. 

Dersom søker mener det er grunnlag for å unnta opplysninger fra offentlighet, ber Nkom om at det fremgår tydelig hvilke opplysninger dette gjelder og hvorfor innholdet skal være unntatt offentlighet. 

Søknad sendes Nkom innen 23. juni

Søknaden sendes:

på e-post til: firmapost@nkom.no

eller per post til:
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93
4791 Lillesand

Merk konvolutten eller emnefeltet i e-post med «ST».

Søknaden må være mottatt av Nkom innen 23. juni 2022. 

Tildeling av tillatelse

Dersom Nkom ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, vil spektrumstillatelsen kunne bli tildelt søker, med varighet frem til 31. desember 2031. Dersom Nkom mottar konkurrerende søknader, vil Nkom kunne beslutte at ressursene tildeles ved auksjon.

Spørsmål til utlysningen

Spørsmål til utlysningen kan rettes til senior ingeniør Gordana Lunestad på e-post gol@nkom.no eller telefon + 47 22 82 46 82.