Radio i Norge

De mest kjente teknologiene for å distribuere radioinnhold i Norge er digital radio (DAB) og analog radio (FM). 

FM og DAB krever en frekvenstillatelse fra Nkom, i motsetning til nettradio og podcast hvor innholdet lastes ned på blant annet mobiltelefon eller en nettside.  

De store nasjonale og regionale aktørene har gjennomført en overgang til DAB, mens lokalradio sender både på DAB og FM.
 
For mer informasjon om overgangen til digital radio, og Stortingets beslutninger for radio i Norge, se Stortingsmelding 24 (2014-2015).

Radiosendinger

Radiosendinger kan sendes på følgende landsdekkende sendernett:

Sendernett

Teknologi

Frekvensområde

Brukere

Regionsblokka

DAB

174 - 240 MHz

NRK

Riksblokk 1

DAB

174 - 240 MHz

Kommersielle landsdekkende radiokanaler med reklameinnhold

Riksblokk 2

DAB

174 - 240 MHz

A-Media AS

Lokalradioblokka

DAB

174 - 240 MHz

Lokale radiokanaler med lokalt innhold

Lokalradio

FM

87,5 - 108 MHz

Lokale radiokanaler med lokalt innhold

Oversikt over alle operative DAB og FM radiosendere i Norge finner du på Finnsenderen.no.

Digital radio (DAB)

Det er mange former for digital radiokringkasting. I Norge er det Digital Audio Broadcasting (DAB) som er blitt tatt i bruk, og er den formen for digital radio som brukes i Norge.
 
For å distribuere radio trenger du en innholdskonsesjon fra Medietilsynet

Dersom du ønsker å drive et sendernett for DAB trenger du anleggskonsesjon fra Medietilsynet (MT) og tilhørende frekvenstillatelse fra Nkom.

For å kunne sende på DAB må ha Id-kode.

Analog radio (FM)

Det har vært flere former for distribusjon av analog radio. FM har vist seg å være den formen for analog radio som er blitt mest brukt i Norge. Etter overgang til digital radio benyttes kun FM-radio av nisjeaktører og lokalradio.

For å sende på FM trenger en kun Id-kode om en ønsker funksjonaliteten en Id-kode gir, f.eks. service following.

Tillatelse til DAB og FM

Frekvenstillatelse for DAB gir deg rett til en bestemt DAB-frekvens for et gitt område avgrenset av din konsesjon. 

For FM-lokalradio trenger en sendertillatelse som gir rett til én, eller flere frekvenser for et gitt konsesjonsområde.
 
For søknad om frekvens- og sendertillatelse for radio, eller endring og oppsigelse av tillatelse, benytt elektronisk søknadsskjema. 

Merk at alle ønsker om endring av tekniske vilkår i frekvens- og sendertillatelser for radio er søknadspliktige, og søknadsskjema for endring skal benyttes. Dette gjelder også om du skal etablere nye, endre eksisterende, eller fjerne senderpunkt.

 

Krav til tillatelse

Kun produsere innhold til radio

Innholdskonsesjon fra MT

  

Kun drive DAB sendernett

 

Anleggskonsesjon fra MT

Frekvenstillatelse fra Nkom

Drive eget DAB sendernett med eget innhold

Innholdskonsesjon fra MTAnleggskonsesjon fra MT

Frekvenstillatelse fra Nkom

Drive eget FM sendernett med eget innhold

Innholdskonsesjon fra MTAnleggskonsesjon fra MT

Sendertillatelse fra Nkom

Oversikt over ledige innholds- og anleggskonsesjoner finner du på Medietilsynets hjemmesider.

Salg og overdragelse av frekvenstillatelser for DAB

Salg og overdragelse av frekvenstillatelse for DAB må godkjennes av Nkom. Innehaver må søke om, og få godkjent, overdragelse før overdragelsen gjennomføres. Ved vesentlige endringer i eiersammensetning eller organisering, eller dersom overdragelsen kan ha konkurranseskadelig virkning, skal Nkom ha skriftlig melding.

Når det gjelder utleie av spektrumstillatelse for DAB, skal innehaver underrette Nkom om planlagt utleie av frekvenser som kan ha konkurranseskadelig virkning.

Nkom kan nekte overdragelsen og utleie av frekvenser for å hindre konkurranseskadelig virkning.

Overdragelse av FM-tillatelser

FM-sendertillatelser er tildelt uten konkurranse, og en slik sendertillatelse kan ikke overdras. En virksomhet som ønsker å overføre en FM-lokalradiotillatelse, må benytte følgende fremgangsmåte:

  • Eksisterende innehaver må si opp sendertillatelsen for FM-lokalradio. Oppsigelsen sendes til Nkom.
  • Eksisterende innehaver må søke MT om tillatelse til overdragelse av anleggskonsesjon til ny innehaver, og søknaden må godkjennes av Medietilsynet.
  • Ny innehaver må deretter søke Nkom om å få tildelt den samme sendertillatelsen.

Normalt sett vil Nkom tildele sendetillatelse til ny innehaver dersom vedkommende har fått overført anleggskonsesjon fra Medietilsynet. Nkom har imidlertid ingen plikt til å gjøre dette, og vil basere sin avgjørelse på en helhetsvurdering.

Id-koder for radiokringkasting

Id-koder brukes til å identifisere hver enkelt radio/programkanal. Hovedhensikten med kodene er at radioen, når den er i bevegelse, automatisk stiller seg inn på frekvens/plattform som har best mottaksforhold for det aktuelle programmet uten at lytteren trenger å foreta seg noe. Alle kringkastere med innholdskonsesjon fra Medietilsynet kan søke Nkom om å få tildelt Id kode til bruk på FM, DAB eller begge plattformer. 

TV i Norge

I Norge har vi flere TV-plattformer tilgjengelig for å kunne se TV: satellitt, kabel og bakkebasert sendernett. 

Satellitt-TV

Satellitt-TV er TV-signaler som sendes via satellitt, og kan mottas med en parabolantenne eller en flatantenne. 

Kabel-TV

Kabel-TV er TV-signaler som sendes via et nettverk av kabler (fiber- og/eller koaksialkabler) til TV-apparatet hos abonnenter. Begrepet kabel-TV er ikke lenger dekkende for det tilbud en kan få via kabelen, fordi det nå kan inkludere bredbånd (internett) og telefoni og tjenester som kan knyttes til dette.

Bakkebasert sendernett/det digitale bakkenettet

Bakkebasert sendernett for TV, eller det digitale bakkenettet, består av sendermaster plassert på bakken, ofte høyt i terrenget, hvor det sendes ut TV-signaler fra mastene og ut i lufta. Disse signalene kan mottas med en antenne montert på husveggen. Frekvensbåndet 470-694 MHz brukes til det digitale bakkenettet for TV.

For å se TV-sendinger kreves det en mottakerboks, en såkalt dekoder, som omdanner signalene slik at det opprinnelige bildet gjenskapes på TV-skjermen.

Frekvenstillatelser til digitalt bakkebasert sendernett

Norges Televisjon AS (NTV) har frekvenstillatelse, i frekvensbåndet 470-694 MHz, for drift av et bakkebasert sendernettet for kringkasting. Frekvenstillatelsen har varighet til 31. desember 2030. 

Dersom du ønsker å sende TV-innhold, må du ta kontakt med RiksTV på kontaktdata og med Medietilsynet.

Dekningskart for det digitale bakkenettet for TV

Dekningskart og mer informasjon om det bakkebaserte sendernettet finner du på NTV sine hjemmesider.

Frekvensbåndet over 470-694 MHz benyttes til offentlige mobilnett. Siden disse frekvensene ligger tett opp til frekvensene til det digitale bakkenettet for TV, vil mobiltelefoner kunne forårsake forstyrrelser for noen TV-seere. Dersom det oppstår problemer med mottak av TV-signaler fra det digitale TV-bakkenettet, kontakt RiksTVs kundetelefon.

Teknisk informasjon