Loven vil blant annet bidra til å legge til rette for utbygging av neste generasjon mobilnett (5G) som vil kreve flere og tettere basestasjoner.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått midler til å etablere en sentral informasjonstjeneste for å få oversikt over eksisterende infrastruktur og planlagte bygge- og anleggsarbeider.

Prop. 35 LS (2019–2020)

I proposisjonen foreslås en ny lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) som gjennomfører EUs bredbåndsutbyggingsdirektiv. Det bes også om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning om å innlemme direktivet i EØS-avtalen.

Her kan du lese selve proposisjonen.

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)