Lyse AS har i tråd med reglene i ekomloven, om overdragelse av frekvenstillatelser, underrettet Nkom om planlagt endring av eiersammensetningen for Ice Communication Norge AS. Underretningen er tilgjengelig her.

Endringen går ut på at et selskap i Lyse-konsernet planlegger å kjøpe flere Ice-selskaper, noe som vil innebære en indirekte overdragelse av frekvenstillatelser utstedt til Ice.

Konkurransetilsynet har foreløpig ikke tatt stilling til selve foretakssammenslutningen, men av hensyn til effektiv tidsbruk, ber Nkom allerede nå om innspill til overdragelsen av frekvenstillatelsene.

Det planlagte foretakssammenslutningen vil kunne føre til at Lyse får disponere alle frekvenstillatelser som Ice har i dag. Lyse disponerer allerede frekvenstillatelser som er tildelt datterselskapet Altibox AS. Frekvensbeholdningene til Ice og Altibox er nærmere omtalt i den offentlige versjonen av underretningen.

Nkom skal ta stilling til overdragelsen

Det er i utgangspunktet tillatt å overføre frekvenstillatelsene som Ice har, og dette gjelder også indirekte overføring ved foretakssammenslutning.

Etter ekomloven § 6-5 skal imidlertid Nkom ta stilling til overdragelsen. Nkom kan gi samtykke til overdragelsen uten nærmere vilkår. Nkom kan også stille vilkår til samtykket, herunder for å bidra til å sikre konkurransen og harmonisert bruk av frekvensene i tråd med nasjonal frekvensplan. Nkom kan også bestemme at overdragelsen helt eller delvis ikke kan gjennomføres dersom det er nødvendig for å hindre konkurranseskadelig virkning.

Nkoms vurdering av overdragelsen vil omfatte alle frekvenstillatelsene som inngår i Ice sin frekvensbeholdning. Det er grunn til å se særlig på frekvensbeholdningen i 3,6 GHz-båndet, hvor både Ice og Altibox vant frekvensressurser i 5G-auksjonen i september 2021.

Frekvenstaket i 5G-auksjonen

Av hensyn til konkurransesituasjonen var det satt en begrensning, et såkalt frekvenstak, i auksjonen. Frekvenstaket innebar at én aktør ikke kunne kjøpe mer enn 120 MHz i 3,6 GHz-båndet, og var blant annet satt for å legge til rette for at minst fire aktører kunne tilegne seg spektrum i båndet.

Foretakssammenslutningen vil kunne føre til at Lyse får disponere til sammen 180 MHz i dette frekvensbåndet. Nkom vil vurdere overdragelsen konkret, blant annet opp mot frekvenstaksreguleringen som gjaldt for auksjonen i 2021, spektrumsfordeling generelt, og gjeldende konkurransesituasjon.

Nkom mener at en avgjørelse om overdragelse i forbindelse med foretaks-sammenslutningen vil være et viktig vedtak, som alle interesserte aktører skal få mulighet til å gi innspill til, etter ekomloven § 9-2.

En høring bidrar til at saken blir godt belyst og at det er offentlighet rundt avgjørelsen.

Høringsinnspill innen 16. mars

Innspill sendes til firmapost@nkom.no
med kopi til sid@nkom.no innen onsdag 16. mars 2022.

Høringsfristen er kort, blant annet fordi avgjørelsestidspunktet er svært avgjørende for partene i overdragelsen.

Dersom høringsinnspill inneholder opplysninger som ønskes unntatt offentlighet, ber Nkom at det fremgår tydelig hvilke opplysninger dette gjelder og hvorfor innholdet ønskes unntatt.