Nettsending 20. januar kl. 10-11.00

Lenke til å følge sendingen

Legg møtet i din kalender

Program:

 • Innledning ved statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
 • Presentasjon av Nkoms målbilder og virkemidler for robuste transmisjonsnett for Norge mot 2030.
  Ved direktør Pål Wien Espen og fagdirektør Bjørn Erik Eskedal

       Innlegg fra:

 • Telia Norge ved Stein-Erik Vellan, administrerende direktør
 • Kommunesektorens organisasjon ved Anne Mette Dørum, spesialrådgiver for forskning, innovasjon og digitalisering 
 • Olav Lysne, leder for Lysne-utvalgets rapport, som blant annet ligger til grunn for Nkoms rapport. Han er i dag direktør ved Simula Metropolitan og professor ved OsloMet
 • Lyse AS ved Tore Kristoffersen, prosjektdirektør for forretningsområde Tele

  Åpent for spørsmål
  Her er Teamslenke til å følge sendingen dersom du vil stille spørsmål

Velkommen til å følge sendingen!

Du kan se nettsendingen direkte her:

Opptak fra sendingen legges på vår YouTube-kanal i etterkant av nettmøtet.

Vi har gode nett i Norge – men sikkerheten utfordres

– I Norge har vi god dekning, høy tilgjengelighet og kvalitet i nordisk, europeisk og global sammenheng. Men fremover trenger vi flere og enda mer robuste nett, for å takle nye klimautfordringer, bærekraftsmål, nye måter å jobbe på, digitalisering av samfunnet og sikkerhetsutfordringer, sier direktør Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Nkom ønsker å sikre at Norge holder et høyt digitalt nivå, for innovasjon, verdiskaping og effektivisering. Sikre og raske nett til alle er også fundamentet for å utvikle et enda mer bærekraftig samfunn, sier Espen, som inviterer til presentasjon av viktige målbilder for den digitale utviklingen i landet.

Målbilder for felles innsats

– Målbildene vi presenterer er en tilstandsbeskrivelse som Nkom vil styre etter i sitt videre arbeid. Netteiere, myndigheter og politikere legger rammene for å nå målene. Det er derfor viktig at vi har en tydelig felles plattform og klare mål for å samkjøre tiltak mot 2030. Den nasjonale, regionale og lokale nettstrukturen må utvikles ytterligere for å nå disse målene, så mye kan jeg si allerede nå, forteller direktøren i Nkom.

Presentasjon av ny rapport

Målbildene som presenteres i nettmøtet er hentet fra Nkoms rapport «Robuste transmisjonsnett for Norge mot 2030», som publiseres samme dag. Her gis det mer utfyllende informasjon om målbildene. I tillegg inneholder rapporten også gapanalyser, kostnadsestimater og virkemidler for måloppnåelse.

Sikkerheten i den digitale grunnmuren av transmisjonsnett omhandler både tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet. Rapporten fokuserer i hovedsak på tilgjengelighet, og beskriver målbilder for robusthet, redundans og diversitet i vår nasjonale transmisjonsinfrastruktur og forbindelser til utlandet.

Det presenteres fire målbilder for infrastrukturen for transmisjon innenlands og mot utlandet. Målbildene legger lista for å ivareta samfunnets og totalforsvarets behov for solide nett i normaltilstand og under kriser. I tillegg vil målbildene legge til rette for styrket konkurranse i markedet, næringsutvikling og innovasjon.

Bakgrunn for målbildene

Målbildene som presenteres er definert av Nkom med utgangspunkt i «Nasjonal strategi for sikker og robust ekominfrastruktur», og på bakgrunn av interne og eksterne analyser og innspill fra sentrale aktører i ekommarkedet. Nkom har estimert dagens tilstand (2021) sett opp mot målbildene, og også estimert en utviklingsbane mot 2030 basert på forventet markedsmessig utvikling, rammebetingelser og virkemiddelbruk fra Nkom og andre myndigheter.