Nettnøytralitet - Årsrapport 2021

Nettnøytralitet er prinsippet om at internettrafikk skal behandles likt, uavhengig av avsender, mottaker, utstyr, applikasjon, tjeneste eller innhold.

Årsrapporten fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) dekker perioden fra 1. mai 2020 til 30. april 2021.

Her kan du lese hele Årsrapporten for 2021 på norsk

Her kan du lese hele Årsrapporten for 2021 på engelsk

Kvaliteten på internettjenester under pandemien

Tilfredsstillende tilgang til internettjenester har virkelig blitt satt på prøve gjennom ulike tiltak under koronautbruddet, blant annet med utstrakt bruk av hjemmekontor og hjemmeskole. Digitaliseringen av samfunnet har akselerert i rekordfart, og nye brukere og bruksområder bidrar til en samlet økt belastning i nettene.

– Nkom har hver måned siden mars 2020 rapportert status for norsk internett til BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications). Gjennom hele perioden for denne årsrapporten har Nkom rapportert om «grønn» status.  Det vil si at internettjenestene har fungert bra, og at pandemitiltakene ikke har forårsaket problemer med tilgjengelighet eller kvalitet, forteller avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nkom.

Bedret informasjon om internettjenester

Nkom etterlyste i fjor bedre informasjon og spesifisering fra tilbyderne om ulike internettjenester og tilbud for brukerne.

Særlig for fast internettilknytning observerer Nkom en klar forbedring i informasjonen sammenlignet med tidligere. Tilbyderne informerer nå i større grad om ulike hastighetsparametere som forordningen krever, inklusive normalt tilgjengelig hastighet.

– Nkoms vurdering er at tilbyderne har en varierende praksis for konkret beskrivelse av trafikkstyringstiltak. Enkelte tilbydere har en egen informasjonsside om nettnøytralitet, hvor trafikkstyring inngår som en del av en totaloversikt, mens andre har en mer begrenset beskrivelse i avtalevilkårene. Vår totalvurdering er at tilbyderne stort sett har tilfredsstillende fremstillinger av trafikkstyringstiltak som er i overensstemmelse med forordningen, sier seniorrådgiver Frode Sørensen i Nkom.

Trafikkstyring av internettjenester

I det norske markedet ble det i juni 2020 for første gang observert hastighetsdifferensierte internettjenester. Telenor lanserte da «Next», et mobilt internettabonnement med tre forskjellige hastighetsklasser. Basert på informasjon innhentet fra Telenor, er Nkoms generelle vurdering at trafikkstyringen for «Next» er i tråd med forordningens krav.

Nkom oppfatter det som en positiv utvikling i markedet at tilbyderne differensierer på hastighet i internettabonnement, i motsetning til å differensiere på innhold. Vi anser abonnementstilbud med ulike datakvoter og hastighetsklasser som en dreining bort fra å skille på innhold i form av nulltaksering.

Nulltaksering i det norske markedet

I det norske markedet har vi i mange år hatt nulltaksering av musikkstrømming. Det er ikke noe som tyder på nulltaksering av nye applikasjonskategorier, som for eksempel sosiale medier, meldingsapplikasjoner eller videostrømming, slik som i enkelte andre europeiske land.

Nkom mener at nulltaksering kan begrense sluttbrukernes valgfrihet, på grunn av relativt små og høyt prisede datakvoter sammenlignet med andre land. Sluttbrukere har imidlertid i dag et økende dataforbruk, og stadig flere mobiltilbydere lanserer abonnement med større datakvote inkludert.

– Vår totalvurdering er at nulltakseringen i det norske markedet per dags dato ikke har skadelige effekter på konkurransen eller forbrukervelferd, til tross for en gradvis økende utbredelse. Nkom vil imidlertid fortsatt følge utviklingen av nulltaksering i markedet, sier Sørensen.