Tildelingsprosedyre

Fremgangsmåten for å søke om sendertillatelser offshore er lik som på norsk fastland. Vilkårene i tillatelsene vil også være som på norsk fastland.

– Vi utsteder nå tillatelser fortløpende på bakgrunn av innkommende søknader. Normalt vil alle som søker få tildelt tilstrekkelig frekvensressurser, dersom de er ledige, sier Frestad, som er seksjonssjef for spektrumstildelinger i Nkom.

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker om sendertillatelse

Geografisk virkeområde for tillatelsene

Utenfor territorialfarvannet kan det tildeles frekvenstillatelser som skal brukes på norske skip, anlegg og innretninger av enhver art. De må ha tilknytning til petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, eller på anlegg og innretninger for utnyttelse av fornybare energiressurser til havs. Det gjelder innenfor havenergilovens virkeområde, jf. ekomloven § 1-3.

Mulige forstyrrelser fra andre brukere

Frekvensbåndet 7900-8500 MHz brukes også til satellitt (earth-to-space). Innehaver må være klar over at det kan forekomme frekvensbruk til satellitt som kan skape forstyrrelser på radiolinjene.

Koordinering med frekvensbruk på norsk fastlandsterritorium og andre land

Frekvensbåndet 7900-8500 MHz lisensieres med individuelle sendertillatelser til punkt-til-punkt radiolinjer på norsk fastlandsterritorium. Nkom vil koordinere frekvensbruken mellom sendertillatelser på norsk fastlandsterritorium og offshore.

Dersom det er nødvendig med koordinering med andre lands frekvensbruk, vil Nkom foreta koordinering og utstede sendertillatelse etter at koordineringen er godkjent.

Sektoravgift

Tillatelsesinnehavere skal betale årlig sektoravgift til Nkom for frekvenstillatelser, jf. ekomloven § 12-1, og forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Sektoravgiftene for sendertillatelser offshore vil følge bestemmelsene i forskriften § 14

I 2021 var sektoravgiften for en sender med 28 MHz båndbredde på 700 NOK, og 800 NOK for båndbredde 56 MHz.