Fribruksforskriften gir generelle tillatelser til bruk av bestemte radiofrekvenser, og ble sist revidert i 2018. I ettertid har det skjedd en rekke endringer i det europeiske regelverket som medfører behov for revisjon av forskriften.

Wi-Fi 6E

I den reviderte forskriften åpner Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) opp for trådløs dataoverføring (WAS/RLAN) i 6 GHz. Det vil gi det norske markedet tilgang til den nyeste teknologien innen trådløse nett, Wi-Fi 6E. Endringene i fribruksforskriften er i henhold til europeisk harmonisering, og åpner opp for innendørs bruk med 200 mW, samt utendørs bruk med 25 mW.

– Norge har fulgt dette arbeidet tett gjennom hele prosessen og var en av initiativtakerne for at en skulle studere om frekvensbåndet fra 5925 MHz til 6425 MHz kunne benyttes til Wi-Fi i Europa. Dette arbeidet ble satt i gang tidlig i 2017, forteller avdelingsdirektør John-Eivind Velure.

– Frekvenser tilgjengelig for trådløse nettverk øker med 480 MHz, nesten en dobling. Vi forventer at antall tilgjengelige produkter som støtter Wi-Fi 6E øker som følge av at mange andre europeiske land følger på i løpet av året, sier Velure.

Endrede vilkår for trådløs dataoverføring i 60 GHz

Trådløs dataoverføring i 60 GHz er også en del av fribruksforskriften. En av teknologiene som anvender dette frekvensbåndet er Wi-Fi i 60 GHz-båndet (WiGig). I den reviderte forskriften blir tilgjengelig bånd utvidet, og det tillates bruk på faste utendørs installasjoner, gitt at effektkrav og minimum antenneforsterkning oppfylles.

Fribruk for FM-sendere ved midlertidige arrangementer

Det åpnes også opp for bruk av visse typer trådløst lydutstyr i FM-båndet skal kunne brukes uten individuell frekvenstillatelse fra Nkom.

Nkom har i 2020 fått en større mengde søknader om bruk av laveffekts FM-sendere i forbindelse med arrangementer som er flyttet utendørs. Eksempel på dette er laveffekts FM-sendere brukt til drive-in kinoer, noe som har vært aktuelt under koronapandemien.

– For å gjøre det enklere for arrangørene, har Nkom tatt inn en bestemmelse i fribruksforskriften slik at de slipper å søke om tillatelse fra Nkom. Slik bruk krever imidlertid en korttidskonsesjon fra Medietilsynet, sier Velure.