Seniorrådgiver i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Johannes Vallesverd sier de tar saken på stort alvor, og de raskt sendte pålegg om utlevering av fakta i saken som omtales 

— Nkom tar denne saken på høyeste alvor og følger opp overfor aktuell tilbyder for å ytterlige informasjon. Det er svært få saker av denne typen mislighold som rapporteres til Nkom, hverken fra politi eller fra brukere, men når det skjer vil alltid Nkom arbeide for å avdekke eventuelle brudd, pålegge nødvendige rettinger og veilede om hva lovkravet er dersom det skulle være tvil om det. 

Johannes Myhre Vallesverd seniorrådgiver i Nkom

I dette tilfellet er det aktuelt å undersøke om ekomlovens krav til entydig identifisering ved avtaleinngåelse er overholdt.

Her kan du lese saken i Dagbladet

Nkom har derfor pålagt Telia/MyCall å gi følgende opplysninger:  

  • Dokumentasjon på den gjennomførte og ev. ikke gjennomførte identitetskontrollen i de sakene Dagbladet viser til, herunder hvordan sjekken ble gjennomført og hvor SIM-kort ble utlevert.  
  • Hva gjøres og er gjort for å ivareta de reelle kundene og slette falske abonnement.  
  • Hva gjøres og er gjort for å forhindre at liknende saker gjentar seg.  
  • Kopi av selskapets dokumenterte rutiner for entydig identifisering av kontankortkunder både ved avtaleinngåelse og ved endring av abonnement. 
  • I hvilken tidsperiode hadde Telia/Mycall tekniske problemer med utsending av velkomstbrev til folkeregistrert adresse.  
  • Ev. annen relevant informasjon i sakens anledning. 

Svarfrist for Telia/My Call er satt til 16. januar.  

Ekomloven regulerer kravene til identifisering ved kjøp av mobile tjenester
§ 2-4, annet ledd: 
Tilbyder av offentlig telefontjeneste skal ved inngåelse, endring eller opphør av avtalen  sikre at sluttbruker er entydig identifisert. Tilbyder skal kunne dokumentere identitetskontrollen
 

Nkom har gitt ut “Veileder for ekomtilbydere” som også omhandler kravet til entydig identifisering: