Uaktsom opptreden av Telenor

– Vår vurdering er at Telenor har opptrådt uaktsomt ved overtredelsen av ikke-diskrimineringsforpliktelsen, og i strid med de særskilte forpliktelser Telenor er pålagt som tilbyder med sterk markedsstilling i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (marked 3a), sier Hans Jørgen Enger, leder av Konkurranseavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– At en betydelig lavere andel av tilgangskjøperes ordre blir levert på avtalt dato, sammenlignet med Telenors egne leveringer, fremstår etter Nkoms vurdering som en åpenbar konkurranseulempe for tilgangskjøperne.

Vi fastholder derfor størrelsen på gebyret som ble varslet og nå ilegges Telenor. Ved fastsettelsen av overtredelsesgebyrets størrelse har vi blant annet lagt vekt på overtredelsens grovhet, varighet og utvist skyld, sier Enger.

Nkom varslet om gebyr 5. mars

Nkom varslet 5. mars 2021 at Telenor ville bli ilagt et overtredelsesgebyr på 15 millioner kroner for brudd på ikke-diskrimineringsforpliktelsen i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (marked 3a).