Telenor svekker konkurransen

- Vi mener at Telenor har opptrådt i strid med de særskilte forpliktelsene de er pålagt som tilbyder med sterk markedsstilling på en måte som svekker konkurransen i bredbåndsmarkedene, sier Hans Jørgen Enger, leder av Konkurranseavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Telenor ble i Nkoms vedtak av 20. desember 2018 utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling i marked 3a. Selskapet ble blant annet pålagt å gi lokal, fysisk tilgang til kobberbaserte aksessnett på ikke-diskriminerende vilkår. Det vil si at Telenor skal tilby grossistprodukter til eksterne tilgangskjøpere til like priser og vilkår, og med samme funksjonalitet, som gjelder for Telenors interne sluttbrukervirksomhet.

Ikke-diskrimineringsforpliktelsen skal bidra til å sikre like konkurransevilkår mellom Telenors egen sluttbrukervirksomhet og eksterne tilgangskjøpere. Telenor ble også pålagt å ha servicenivåavtaler (SLA) som angir kvalitetsmål for nøkkelaktiviteter i leveransekjeden, samt utarbeide og offentliggjøre nøkkelindikatorer for ytelse (KPI) for de samme nøkkelaktivitetene.

Klage fra GobalConnect

Med bakgrunn i klage fra GlobalConnect er det avdekket at Telenors egen sluttbrukervirksomhet har oppnådd høyere leveransepresisjon enn eksterne tilgangskjøpere av lokal fysisk tilgang til Telenors kobberbaserte aksessnett. Dette har pågått i en sammenhengende periode fra juni 2019 til og med november 2020. KPI-ene viser at den gjennomsnittlige månedlige differansen i perioden var på 12 prosentpoeng. I periodene fra juli til og med oktober 2019, og fra juli til og med september 2020, var den gjennomsnittlige månedlige differansen på hele 25 og 17 prosentpoeng.

Nkom fattet derfor vedtak 19. februar i år der Telenor ble pålagt å sørge for at tilgangskjøpere av operatøraksess oppnår tilsvarende leveransepresisjon som Telenors egen sluttbrukervirksomhet. I samme vedtak pålegges Telenor også hyppigere og mer detaljert rapportering av KPI-ene. Nå følger myndigheten også opp med en reaksjon i form av varsel om overtredelsesgebyr overfor Telenor.

Telenor skal sikre likebehandling

- Telenor har her etter Nkoms vurdering opptrådt uaktsomt ved overtredelsen av ikke-diskrimineringsforpliktelsen. At en betydelig lavere andel av tilgangskjøperes ordre blir levert på avtalt dato sammenlignet med Telenor, fremstår etter Nkoms vurdering som en åpenbar konkurranseulempe for tilgangskjøperne. Dette er bakgrunnen for at vi har skjerpet innrapporteringskravene og varsler Telenor om et overtredelsesgebyr på 15 millioner kroner, sier Hans Jørgen Enger.