Bakgrunn for høringen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte forrige SMP-analyse av bredbåndsmarkedene i 2018, og er i gang med å analysere disse markedene på nytt.

Som et første steg i denne prosessen gjennomførte vi i perioden 29. november 2021 – 18. januar 2022 en høring om produktmarkedsavgrensning for fast bredbåndsaksess på sluttbrukernivå. Høringsnotatet og innspillene vi mottok om produktmarkedsavgrensning finner du her

Ny høring om metode for geografisk avgrensning av markeder

Nkom ønsker nå innspill til metode for geografisk markedsavgrensning for fast bredbåndsaksess.

EU-kommisjonens anbefaling om relevante markeder for forhåndregulering i ekom-sektoren, og anbefalingens tilhørende «Explanatory Note», gir følgende rettledning for valg av geografisk enhet som grunnlag for SMP-analyse:

  • Den geografiske enheten skal ha en hensiktsmessig størrelse. Den må være liten nok til at konkurranseforholdene ikke varierer betydelig innenfor den geografiske enheten, men stor nok til å unngå ressurs- og tidkrevende analyser på mikronivå, som kan føre til uhensiktsmessig markedsfragmentering.
  • Den geografiske enheten skal reflektere nettstrukturen til alle relevante operatører
  • Den geografiske enheten må ha klare og stabile grenser over tid

Høringsnotat med foreløpige vurderinger

 – I høringsnotatet vedlagt gir vi våre foreløpige vurderinger av ulike alternative tilnærminger til geografisk avgrensning, og ber særlig om markedsaktørenes synspunkter på disse vurderingene, sier avdelingsdirektør Enger i konkurranseavdelingen.

– Vi har så langt ikke konkludert på alle aspekter knyttet til produktmarkeds-avgrensning. De avgrensningene vi konkluderer med vil ha stor betydning for vurderinger og konklusjoner knyttet til geografisk avgrensning. Her gjenstår det en del arbeid, men vi mener det er nyttig at markedsaktørene allerede nå får gi synspunkter på våre vurderinger, sier Enger.

Tidsplan for arbeidet med ny SMP-analyse

Nkom fortsetter arbeidet med SMP-analysen i 2022. Dersom analysen tilsier at én eller flere tilbydere skal utpekes med sterk markedsstilling, vil vi utarbeide utkast til regulering av de aktuelle tilbyderne. Analysen og eventuelle varsler om vedtak om regulering sendes så på nasjonal høring.

Etter nasjonal høring sendes utkast til vedtak til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) til notifisering, før Nkom eventuelt fatter et endelig vedtak om utpeking av SMP-tilbydere og regulering av disse. Dette vil trolig tidligst kunne skje mot slutten av første halvår 2023.

Underveis i arbeidet oppdateres markedsanalysen med det til enhver tid tilgjengelige faktagrunnlaget om utviklingen i markedet.

Høringsfrist 27. april 2022

Her er dokumentet som er på høring

Nkom ber om høringsinnspill innen 27. april 2022.

Innspill sendes: firmapost@nkom.no
og merkes med saksnummer 2109795