Hva omfatter marked 3a og 3b?

Marked 3a består av grossistprodukter som tilbydere i sluttbrukermarkedet bruker for å kunne tilby fast bredbånd. Grossistproduktene kjennetegnes ved at tilknytningspunktet normalt er nært sluttbruker. Grossistkunden vil selv kunne transportere bredbåndstrafikken videre til punkter mer sentralt i nettet, enten via eget nett eller ved å kjøpe transporttjenester fra den samme grossisttilbyderen eller annen grossisttilbyder av transportkapasitet. Marked 3a omfatter også ikke-fysiske (virtuelle) grossistprodukter.

Marked 3b består av grossistprodukter som tilbydere i sluttbrukermarkedet bruker for å kunne tilby bredbånd for massemarkedsbehov. Grossistproduktene kjennetegnes ved at tilgangen skjer på regionalt eller nasjonalt nivå. Det innebærer at grossistkunder vil ha muligheten til å nå sluttbrukere som er lokalisert i ulike geografiske områder fra ett eller noen få punkter i nettet. Grossistkunder vil kunne tilby bredbåndstilgang uten å foreta betydelig investeringer i infrastruktur og utstyr.

Pågående arbeid

Nkom arbeider nå med nye analyser av bredbåndsmarkedene. Du finner informasjon om dette arbeidet her.

Telenor kunngjorde i slutten av januar 2019 at selskapet har besluttet at kobbernettet 
skal avvikles innen utgangen av 2022. Samtidig kunngjorde Telenor at bredbåndskunder som benytter det kobberbaserte aksessnettet, vil få tilbud om erstatningsprodukter i form av fiberbasert eller mobilnettbasert bredbåndsaksess. På bakgrunn av dette vurderer Nkom om det er behov for å gjøre endringer i den gjeldende reguleringen av marked 3a og 3b.

Opphør av Telenors tilgangsplikt til tomme kobbersentraler og sentraler med få aksesser

Frist for å klage på vedtaket er 27. juni.

Prisregulering kobberbaserte tjenester

EØS-notifikasjon

 

Endring av Tilleggsvedtak om tilgang til fast trådløst bredbånd

Presisering og endring av vedtakene i marked 3a og 3b

EØS-notifikasjon

Gjeldende regulering

Nkom fattet vedtak 20. desember 2018 i marked 3a og 3b. Telenor er utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling og pålagt særskilte forpliktelser i begge markeder 15. Nkom har også fattet flere tilleggsvedtak som endrer og utfyller vedtakene i marked 3a og 3b.

Her finner du aktuelle dokumenter knyttet til vedtakene:

Telenors plikt til å opprettholde tilgangen til kobbernettet - Endring av unntaksregel

Telenors plikt til å opprettholde tilgang til kobbernettet – Endring mht. «POTS-only»-sentraler

Prisregulering fast trådløst bredbånd

Prisregulering av VULA fiber

Vedtak om endring av vedtakene i marked 3a og 3b, 13. november 2020

Vedtak om endring av vedtakene i marked 3a og 3b, 2. september 2020

Tilleggsvedtak i marked 3a - krav til VULA fiber

Tilleggsvedtak i marked 3b - Fast mobilt bredbånd

EØS-notifikasjon

Vedtak i marked 3a, 20. desember 2018

Vedtak i marked 3b, 20. desember 2018

Klager på begge vedtak

Oppfølging av gjeldende regulering

Her finner du dokumenter knyttet til Nkoms arbeid med oppfølging av vedtakene i marked 3a og 3b.

Resultater fra marginskvistester 

For tilgang til fiberbaserte aksessnett er Telenor pålagt prisregulering i form av en forpliktelse om å tilby tilgang til priser som innebærer at kjøper av tilgang ikke settes i marginskvis. For å sikre at denne prisreguleringen overholdes, gjennomfører Nkom marginskvistester og bruttomargintester. Marginskvistesten skal sikre at en effektiv, alternativ tilbyder kan replikere en portefølje med Telenors kommersielt mest attraktive fiberbaserte sluttbrukerprodukter. Telenor må i tillegg oppfylle bruttomargintester for alle enkeltstående fiberprodukter i sluttbrukermarkedet.

Resultater fra Nkoms halvårlige tester finner du her:

Resultat-dokumenter

Resultat av marginskvistest for lokal tilgang til fast aksessnett, 29. mai 2024

Resultat av marginskvistest for lokal tilgang til fast aksessnett, 11. desember 2023

Resultat av marginskvistest for lokal tilgang til fast aksessnett, 30. juni 2023

Resultat av marginskvistest for lokal tilgang til fast aksessnett, 15. november 2022

Resultat av marginskvistest for lokal tilgang til fast aksessnett, 22. april 2022

Resultat av marginskvistest for lokal tilgang til faste aksessnett, 15. november 2021

Resultat av marginskvistest for sentral tilgang til faste aksessnett, 23. oktober 2020

Resultat av marginskvistest for sentral tilgang til faste aksessnett, 31. mars 2020

Resultat av marginskvistest for sentral tilgang til faste aksessnett, 5. november 2019

Resultat av marginskvistest for sentral tilgang til faste aksessnett, juni / juli 2019

Resultat av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess, 30. januar 2019

Vedtak om pålegg om retting av tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess, 20. april 2018:

Vedtak om pålegg om retting av tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess, 21. februar 2017:

Vedtak om pålegg om retting av tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess, 9. mai 2016:

Regnskapsmessig skille

For å kunne følge opp krav om ikke-diskriminering, er Telenor underlagt krav om utarbeidelse av regnskapsmessig skille for hhv. lokal, fysisk tilgang til fiberbaserte aksessnett i marked 3a, og sentral tilgang til fiberbaserte aksessnett i marked 3b. Formålet er å synliggjøre hvorvidt kjøpere av disse tilgangsformene kan tilby tjenester i sluttbrukermarkedet for fiberbasert bredbånd med positivt resultat med de tilgangsprisene de står overfor, gitt at de er like effektive i sin virksomhet som Telenor. Det regnskapsmessige skillet for sentral tilgang til fiberbaserte aksessnett, er et supplement til marginskvisreguleringen som er pålagt for denne tilgangsformen.

Telenors rapporteringer om regnskapsmessig skille og Nkoms tilbakemeldinger finner du her:

2018

Servicenivåavtaler, kompensasjonsordninger og nøkkelindikatorer for ytelse

Telenor er i Marked 3a og 3b pålagt å ha servicenivåavtaler (SLAer) og tilhørende kompensasjonsordninger (SLGer) for nøkkelaktivitetene systemtilgang, leveranser, feilhåndtering og feilrettingstider samt migrering mellom ulike tilgangsprodukter. Telenor er videre pålagt å utarbeide og offentliggjøre nøkkelindikatorer for ytelse (KPIer) for de samme nøkkelaktivitetene.  Formålet med måling og publisering av KPIer er å sikre at avtalte kvalitetsnivåer i SLAer etterleves, å legge til rette for åpenhet om faktiske kvalitetsnivåer og å styrke mulighet for å etterprøve og dokumentere kravet til ikke-diskriminering mellom eksterne tilgangskjøpere og Telenors interne sluttbrukervirksomhet knyttet til nøkkelaktiviteter i leveransekjeden. SLGer skal bidra til å gi Telenor insentiver for å sikre at faktiske kvalitetsnivåer ikke avviker fra avtalte nivåer i SLAer.