Oppdatert 30.01.2024 - korrigering av estimat for sektoravgift

Søknader må være mottatt av Nkom innen 12. februar 2024 klokken 1200.  

Utlysning av frekvenser offshore 

Nkom har mottatt søknad om bruk av ulike frekvensbånd offshore, og har derfor besluttet å lyse ut resterende frekvensressursene i båndene for mobilkommunikasjon. 

De ledige frekvensressursene er i båndene 700 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz og 3600 MHz.  

Bakgrunn

Nkom har mottatt søknad om bruk av ulike frekvensbånd offshore og har derfor besluttet å utlyse alle de resterende frekvensressursene i båndene for mobilkommunikasjon som fortsatt er ledige.

Om frekvensressursene

Norge ønsker en rask innføring av 5G også på norsk kontinentalsokkel, og tilgang til spektrum for aktørene er en viktig del av denne prosessen. Frekvenser i 700 MHz-, 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene er tildelt mobiloperatører i tildelinger gjennomført i 2019 (for 700 MHz-båndet), i 2014 (for 800 MHz-båndet), i 2019 (for 900 MHz-båndet), i 2013 og 2015 (for 1800 MHz-båndet), og i 2020 (for 2100 MHz-båndet).

Det gjenstår frekvensressurser i båndene 700 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz og 3600 MHz som ikke er tildelt, og som Nkom nå ønsker å tildele.

Utkast til spektrumstillatelser offshore ligger vedlagt.

700 MHz-båndet

Frekvensene 703-713 MHz/758-768 MHz er tildelt Equinor Energy AS, og frekvensene 718-733 MHz/773-788 MHz er tildelt Tampnet AS. Begge tillatelser har varighet frem til 31. desember 2039.

Det er én ledig dupleksblokk på 5 MHz i frekvensområdet 713-718 MHz/768-773 MHz.

De tekniske vilkår for bruk av frekvensene i dette båndet er beskrevet i EU kommisjonsbeslutningen nummer 2016/687/EU[1] og ECC beslutningen ECC/DEC/(15)01[2]

2100 MHz-båndet 

Frekvensene 1920-1945 MHz/2110-2135 MHz og 1950-1980 MHz/2140-2170 MHz i FDD regime skal tildeles, og etter kanalplanen er dette båndet harmonisert for FDD[3] i 5 MHz blokker.

De tekniske vilkår for bruk av frekvensene i dette båndet er beskrevet i EU kommisjonsbeslutningen nummer 2012/688/EU[4], revidert i 2020/667/EU[5], og ECC beslutningen ECC/DEC/(06)01[6]

2600 MHz-båndet

Hele frekvensbåndet 2600 MHz er ledig, og består av 2x70 MHz (2500-2570 MHz opplink og 2620-2690 MHz nedlink). Etter kanalplanen er denne delen av frekvensbåndet harmonisert for FDD i 5 MHz blokker.

Frekvensområdet 2570-2620 MHz består av 50 MHz, og er harmonisert for TDD. Denne delen av båndet vil bli tildelt samlet og til en aktør.

For å sikre sameksistens mellom FDD og TDD i båndet settes det krav til maksimal tillatt effekt i de nederste 5 MHz i TDD-båndet, eventuelt kan 5 MHz frekvensseparasjon benyttes. Innehaver av tillatelse i TDD-båndet må i tillegg påregne forstyrrelser fra FDD brukere i de øverste 5 MHz om basestasjoner plasseres i umiddelbar nærhet av hverandre.

De tekniske vilkår for bruk av frekvensene i dette båndet er beskrevet i EU kommisjonsbeslutningen nummer 2008/477/EC[7], revidert i 2020/636/EU[8], samt i ECC beslutningen ECC/DEC/(05)05[9].

3600 MHz-båndet

Det tilgjengelige frekvensbåndet består av en 400 MHz sammenhengende frekvensblokk fra 3400-3800 MHz. Kanalplanen består av 80 frekvensblokker på 5 MHz, og båndet er harmonisert for TDD.

De tekniske vilkår for bruk av frekvensene i dette båndet er beskrevet i EU kommisjonsbeslutningen nummer 2008/411/EC[10], revidert i 2014/276/EU[11]og 2019/235/EU[12], ECC beslutningen ECC/DEC/(11)06[13] og ECC rekommandasjonen ECC/REC/(21)02[14]

Vilkår

Bruk av TDD regime i 3600-båndet

Synkronisering og valg av kompatible rammestrukturer er nødvendig for å sikre sameksistens mellom innehaverne som tilegner seg spektrum i båndet. 

Kravet om synkronisering gjelder hele 3600 MHz-båndet. 

Frekvenstak og plassering

Det kan bli aktuelt å sette frekvenstak i enkelte frekvensbånd for tildelingen. Nkom vil så langt det lar seg gjøre ta hensyn til eventuelle innehaveres plasseringer i båndet på fastlandet.

Varighet

Nkom ønsker å legge til rette for effektive fremtidige tildelinger, og har valgt å samkjøre utløpstidspunkt for tillatelser både i samme bånd og til en viss grad på tvers av bånd. Dette vil sikre effektive fremtidige tildelinger på tvers av båndene, og muliggjøre samtidig tildeling tillatelser over flere frekvensbånd.

Dette innebærer at i 2100 MHz-båndet, hvor det allerede er tildelt en tillatelse med utløpstidspunkt 31. desember 2033, vil tillatelsene gis samme utløpstidspunkt.

Tillatelsene i 2100 MHz-båndet vil tildeles med utløpstidspunkt 31. desember 2033.

Det er tildelt tillatelser i 700 MHz-båndet som har utløpstidspunkt 31. desember 2039. For å tilrettelegge for effektive fremtidige tildelinger, har Nkom valgt å samkjøre utløpstidspunktet for samtlige tillatelser som tildeles i 700 MHz-. 2600 MHz-, og 3600 MHz-båndet med de eksisterende tillatelsene i 700 MHz-båndet.

Tillatelsene i 700 MHz-. 2600 MHz-, og 3600 MHz-båndene vil tildeles med utløpstidspunkt 31. desember 2039.

Omsettelighet

Frekvenstillatelser til mobilkommunikasjon tildelt på norsk kontinentalsokkel kan omsettes i form av salg eller utleie, innenfor bestemmelsene i ekomloven § 6-5.

Sektoravgift

Tillatelsesinnehaverne skal betale årlig sektoravgift for frekvenstillatelser etter ekomloven § 12-1 og forskrift 20. mars 2017 nr. 386 om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (sektoravgiftsforskriften).

Det skal betales sektoravgift for hele kalenderåret dersom tillatelsen gis mellom 1. januar og 1. juli. Blir det gitt tillatelse etter 1. juli, skal det betalast halv sektoravgift det året tillatelsen utstedes. Sektoravgift skal betales hvert år for hele kalenderåret når tillatelsen er gyldig 1. januar. Tillatelse som er sagt opp før 1. januar, skal det ikke betales sektoravgift for det påfølgende året.

Sektoravgiften består av et fastledd og et variabelt ledd, jf. sektoravgiftsforskriften § 15. Fastleddet er uavhengig av størrelse på tildelt blokk, og det variable leddet utregnes ut ifra tildelt blokkstørrelse. 

Estimerte sektoravgifter for spektrumstillatelser (2023 priser):

700 MHz-båndet:
For 5 MHz FDD blokk utgjør fastleddet to ganger 27 500 NOK og variabelt ledd to ganger 39 000 NOK

2100 MHz-båndet:
For 20 MHz FDD blokk utgjør fastleddet to ganger 27 500 NOK og variabelt ledd to ganger 164 000 NOK

2600 MHz-båndet:
For 20 MHz FDD blokk utgjør fastleddet to ganger 27 500 NOK og variabelt ledd to ganger 58 000 NOK
For 50 MHz TDD blokk utgjør fastleddet 27 500 NOK og variabelt ledd 145 000 NOK

3600 MHz-båndet:
For 100 MHz TDD blokk utgjør fastleddet 27 500 NOK og variabelt ledd 140 000 NOK

Frekvensavgift

Det skal ikke betales frekvensavgift for frekvenstillatelser til mobilkommunikasjon tildelt på norsk kontinentalsokkel.

Fremgangsmåte for å søke om frekvenstillatelse

Søknad om frekvenstillatelse på norsk kontinentalsokkel sendes til Nkom.

Krav til søknaden

Søknaden må være skriftlig. Søknaden må inneholde informasjon om:

 • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer.
 • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post).
 • Hvilken frekvensmengde- og plassering det søkes om.
 • En bankgaranti, se nærmere om kravet til bankgaranti nedenfor

Søknaden må være signert av noen som har fullmakt (prokura, signatur eller annen fullmakt) til å binde søkeren rettslig sett. Hvem som har signatur og prokura, fremgår av registrerte opplysninger i Brønnøysundregistrene.

Nkom vurderer om søknaden er signert av noen som anses å kunne binde foretaket rettslig sett basert på:

 • fremlagt fullmakt eller
 • signaturbestemmelser og prokurabestemmelser som fremgår av opplysninger i Brønnøysundregistrene. 

Krav til bankgaranti

For å sikre at søknaden gir uttrykk for en reell etterspørsel, må søkeren inngi en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti (én bankgaranti på samlet beløp for de frekvensblokkene det søkes om) sammen med søknaden.

 • Bankgarantien skal være en "on first demand" garanti. 
 • Bankgarantien skal inneholde samme tekst som Nkoms mal for bankgarantiskjema som finnes i kolonnen til høyre under "Relaterte dokumenter". Søkeren kan benytte Nkoms mal for bankgarantiskjema. Nkom tillater også at teksten/ordlyden i Nkoms mal tas inn i et annet bankgarantidokument utstedt av banken/finansieringsinstitusjonen. Nkom presiserer at uavhengig av om Nkoms mal eller et annet bankgarantidokument benyttes, skal teksten/ordlyden i bankgarantien i sin helhet være den samme som i Nkoms mal og det må ikke foretas endringer i teksten. 
 • Bankgarantien skal være pålydende 30 000 – tretti tusen – kroner for hver 5 MHz (både FDD og TDD) blokk søknaden omfatter.
 • Bankgarantien skal være utstedt av en bank- eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området eller Sveits, og skal være underskrevet av banken/finansieringsinstitusjonen.
 • Bankgarantien skal være gyldig til og med 15. mai 2024. Dokumentasjon som angir hvem som har fullmakt til å signere for banken/finansieringsinstitusjonen skal vedlegges garantien. 

Nkom vil frigjøre garantiene når det ikke lenger er aktuelt å gjøre dem gjeldende.

Kun originale «on-demand»-bankgarantidokumenter blir akseptert.

Forretningssensitiv informasjon

Dersom en søknad inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet.

Dersom søker mener hele eller deler av søknaden eller tilhørende dokumenter inneholder opplysninger som skal unntas offentlighet, ber vi søker om å angi nærmere hvorfor opplysningene ønskes unntatt og at de opplysninger som ønskes unntatt tydelig markeres i dokumentene.

Innsending til Nkom

Søknaden og bankgarantien sendes til:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Att: Nicolay Eckhoff
Postboks 93
4791 Lillesand

Søknaden og bankgarantien kan også leveres med bud på følgende adresse:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Att: Nicolay Eckhoff
Nygård 1
4790 Lillesand

Frist for innsending av søknad og bankgaranti

Søknad, inkludert bankgaranti, må være mottatt av Nkom innen 12. februar 2024 klokken 1200.

Dersom søker ikke leverer søknad og bankgaranti innen fristen, blir søknaden avvist. 

Feil eller mangler ved søknad eller bankgaranti

Dersom søknaden eller bankgarantien ikke tilfredsstiller de krav som er oppstilt ovenfor, vil søknaden kunne bli avvist av Nkom. Ved mindre feil eller mangler kan imidlertid søker bli gitt en kort frist for retting.

Dersom noe er uklart ber Nkom om at søkerne tar kontakt med Nkom ved seniorrådgiver Nicolay Eckhoff, e-post nec@nkom.no og telefon +47 22 82 47 04.

Søker kan også i forkant av innsending sende inn søknaden og bankgarantien elektronisk til Nkom per e-post til firmapost@nkom.no for gjennomgang og kontroll. Søker må be om en slik gjennomgang senest fem virkedager før søknadsfristen.

Tildeling av tillatelse

Dersom Nkom ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, vil tillatelse kunne tildeles søker.

Dersom Nkom mottar søknader på en større frekvensmengde enn det som er tilgjengelig, vil Nkom kunne beslutte at de tilgjengelige frekvensressursene skal fordeles ved auksjon. Ved en auksjon vil også andre enn de opprinnelige søkerne få mulighet til å delta. Nkom kan også beslutte å benytte andre mekanismer enn auksjon for å avgjøre fordelingen av frekvensene.

For å sikre effektiv frekvensbruk vil det tas hensyn til eventuell frekvensplassering samme innehaver har på norsk fastland.

Spørsmål til utlysningen

Spørsmål om utlysningen kan rettes til seniorrådgiver Nicolay Eckhoff på e-post nec@nkom.no og telefon +47 22 82 47. 

 

[1] Commission Implementing Decision (EU) 2016/687 of 28 April 2016 on the harmonisation of the 694-790 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services and for flexible national use in the Union

[2] ECC Decision ECC/DEC/(15)01 of 6 March 2015 on Harmonised technical conditions for mobile/fixed communications networks (MFCN) in the band 694-790 MHz including a paired frequency arrangement (Frequency Division Duplex 2x30 MHz) and an optional unpaired frequency arrangement (Supplemental Downlink)

[3] Frequency Division Duplexing

[4] Commission Implementing Decision 2012/688/EU of 5 November 2012 on the harmonisation of the frequency bands 1920 - 1980 MHz and 2110 - 2170 MHz for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union

[5] Commission Implementing Decision (EU) 2020/667 of 6 May 2020 amending Decision 2012/688/EU as regards an update of relevant technical conditions applicable to the frequency bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz

[6] ECC Decision ECC/DEC/(06)01 of 24 March 2006 on the harmonised utilisation of the bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz for mobile/fixed communications networks (MFCN) including terrestrial IMT, latest amended on 8 March 2019

[7] Commission Decision 2008/477/EC of 13 June 2008 on the harmonisation of the 2500 - 2690 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community.

[8] Commission Implementing Decision (EU) 2020/636 of 8 May 2020 amending Decision 2008/477/EC as regards an update of relevant technical conditions applicable to the 2 500–2 690 MHz frequency band.

[9] ECC Decision ECC/DEC/(05)05 of 18 March 2005 on harmonised utilisation of spectrum for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) operating within the band 2500-2690 MHz, latest corrected on 4 March 2022.

[10]Commission Decision of 21 May 2008 on the harmonisation of the 3 400-3 800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community - publisert i EU dokument C(2008) 1873

[11] Commission Implementing Decision of 2 May 2014 on amending Decision 2008/411/EC on the harmonisation of the 3 400-3 800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community - publisert i EU dokument C(2014) 2798

[12] COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/235 of 24 January 2019 on amending Decision 2008/411/EC as regards an update of relevant technical conditions applicable to the 3 400-3 800 MHz frequency band

[13]ECC Decision (11)06 - «Harmonised frequency arrangements and least restrictive technical conditions (LRTC) for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the band 3400-3800 MHz» – revidert 26. oktober 2018

[14]ECC Recommendation (21)02 – «Guidance on the application of the least restrictive technical conditions (LRTC) in ECC Decision (11)06 (amended 26 October 2018) to ensure protection of the military radiolocation systems operating below 3400 MHz from indoor non-AAS small cells operating in the band 3400-3800 MHz» – godkjent 5. november 2021