Nkom analyser viser at det er behov for forhåndsregulering av mobilmarkedet også i årene fremover. Telenor ASA har en sterk og stabil posisjon i det norske mobilmarkedet og vil på nytt bli utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling i grossistmarkedet fra høsten 2019, slik de også er i den gjeldende reguleringsperioden (fra 2016).

Telenor har sterk markedsstilling alene

Nkom har vurdert om Telenor og Telia har sterk markedsstilling sammen i det norske mobilmarkedet, slik at begge selskapene i tilfelle skulle ilegges forpliktelser. Denne problemstillingen ble særlig aktuell etter at Telia har kjøpt andre selskaper, og dermed nærmer seg Telenor i både markedsandeler og mulighet til å tilby et bredere sett av tjenester. De to netteierne har dermed blitt likere.

For at kollektiv dominans skal påvises, må det foreligge en rekke indikatorer som tilsier at forholdene ligger til rette for stilltiende samarbeid. Disse vurderingene er gjort i overensstemmelse med retningslinjer fastsatt av EU-kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Nkom har konkludert med at vilkårene for kollektiv dominans ikke er oppfylt i den kommende reguleringsperioden.

Det tredje nettet

Regjeringen har formulert en målsetting om bærekraftig konkurranse i det norske mobilmarkedet, og at det for å oppnå dette, skal legges til rett for tre konkurransedyktige mobilnettverk.

Ice har etablert seg som en konkurransedyktig aktør i sluttbrukermarkedet, og er godt i gang med utbygging av sitt eget mobilnett. Selskapet vil imidlertid også i neste reguleringsperiode være avhengig av å få leie mobilnett der de ikke selv har dekning, for å kunne tilby et fullverdig produkt over hele landet. Ice står nå foran en krevende fase der selskapet skal bygge dekning i mer grisgrendte strøk. Nkom mener det er nødvendig at reguleringen fortsatt legger til rette for effektiv utbygging, samtidig som at selskapet skal kunne konkurrere om kundene. Nkom vil derfor fortsatt pålegge Telenor å tilby Ice leieavtaler, såkalt nasjonal gjesting.

Gjestingen skal tilbys Ice til regulerte priser og på forhåndsbestemte vilkår. Dette er nødvendig for å sikre forutsigbarhet for Ice sin konkurranseevne i sluttbrukermarkedet de neste to til tre årene. Det er altså bare Telenor som er pålagt å tilby gjesting. Dersom Ice i fremtiden skulle velge å fornye avtalen med Telia, vil dette være på vilkår som ikke er regulert av myndigheten.

Innplassering og samlokalisering

Muligheten for å montere utstyr i etablerte master og hytter, såkalt samlokalisering, er også viktig for en mobilnetteier som skal bygge eget nett. I utkastet til vedtak varsler Nkom derfor flere regulatoriske forpliktelser for å sikre at forpliktelsen til å tilby samlokalisering blir effektiv håndtert. Dette handler blant annet om hvor lang tid det kan ta å svare på en anmodning om samlokalisering, og hvem som skal betale hvis utstyr må flyttes for å rydde plass til mer utstyr i mobilmastene.

Tilrettelegging for andre konkurrenter

Telenor vil bli pålagt å gi tilgang for mobile virtuelle nettverksoperatører (MVNO) og tjenesteleverandører, altså mobilselskap uten egne nett. Nkom mener at slike aktører er viktige for konkurransen og at de på sikt kan bli mulige grossistkunder for det tredje nettet. Nkom varsler at tilgang skal tilbys på ikke-diskriminerende vilkår og til priser som sikrer at effektive mobiltilbydere kan oppnå positive marginer.

Fortsatt test med seks måneders intervaller av marginer for aktører som kjøper tilgang i Telenors nett, er et viktig verktøy også i den nye reguleringsperioden. Nkom varsler samtidig enkelte endringer i prinsippene som ligger til grunn for testene, slik at de er enda bedre tilpasset de norske markedsforholdene. For eksempel vil testene basere seg modellerte aktører med 3 % markedsandel, mot dagens 5 %. Dette vil etter Nkoms mening gjøre at de modellerte aktørene i testen likner mer på reelle aktører i det norske markedet. De nærmere prinsippene for marginskvistestene vil bli gjennomført som en egen høring.

Videre prosess

Nkoms varsel om vedtak sendes på nasjonal høring med frist til 28. juni 2019 for å gi kommentarer. Nkom vil deretter vurdere kommentarene og oversende oppdatert utkast til vedtak til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for vurdering. Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding, vil Nkom fatte vedtak, anslagsvis i 4. kvartal 2019.