Hva omfatter marked 15?

Grossistmarkedet for tilgang til mobilnett omfatter tilgang til mobilnett i form av nasjonal gjesting, tilgang for virtuelle nettverksoperatører (MVNO) og tjenesteleverandørtilgang. Nasjonal gjesting er aktuell tilgangsform for en aktør som bygger eget mobilnett og ikke har egen dekning i alle deler av landet. MVNO- og tjenesteleverandørtilgang gjelder aktører uten eget mobilnett. Tilgangen er teknologinøytral og omfatter dermed alle mobilteknologier. Tilgang til samlokalisering, som er en komplementær tjeneste til tilgangsformen nasjonal gjesting, er også en del av markedet.

Dekning hos tjenesteleverandører som benytter Telenors nett

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har i vedtak 14. mai 2020 pålagt Telenor å gi tilgang til at eksterne tjenesteleverandører uten eget mobilkommunikasjonsnett (radionett og kjernenett) kan tilby og levere mobiltjenester i Telenors nett. Telenor er pålagt å tilby tilgangen på ikke-diskriminerende vilkår. I praksis betyr dette at tjenesteleverandører som benytter Telenors nett har tilgang til de basestasjoner i Norge som Telenor allerede har i operasjon og fremtidig utbygging. Kunder av tjenesteleverandører får dermed samme dekningsgrad, kapasitet og nettkvalitet som Telenors egne sluttkunder. Tilgangsforpliktelsen er også teknologinøytral, slik at tjenesteleverandører får tilgang til den teknologi Telenor til enhver tid har bygd for å tilby mobiltelefoni (tale, SMS og data) til sine sluttkunder. Det innebærer blant annet at tjenesteleverandører kan tilby 5G på lik linje med Telenor selv. Tjenesteleverandører kan selv velge å tilby abonnement med ulike hastigheter, slik at maksimal hastighet avhenger av abonnementet som tilbys av tjenesteleverandør og kjøpes av kunden.

Dekning hos tilbydere som benytter Telenors radionett (MVNO)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har i vedtak 14. mai 2020 pålagt Telenor å gi tilgang til at eksterne tilbydere uten eget radionett (MVNO- mobil virtuell nettverksoperatør) kan tilby og levere mobiltjenester i Telenors radionett. Telenor er pålagt å tilby tilgangen på ikke-diskriminerende vilkår. I praksis betyr dette at virtuelle tilbydere som benytter Telenors radionett har tilgang til de basestasjoner i Norge som Telenor allerede har i operasjon og fremtidig utbygging. Det gjelder normalt også 5G basestasjoner. MVNO kan selv velge å tilby abonnement med ulike hastigheter, slik at maksimal hastighet avhenger av abonnementet som tilbys av MVNO og kjøpes av kunden. 

Ny regulering

Nkom har fattet nytt vedtak i grossistmarkedet for tilgang til mobilnett. I utkastet begrunner Nkom at det er behov for å regulere markedet i en ny periode på tre år. Telenor er utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling og pålagt særskilte forpliktelser. Klagefrist på vedtaket er 7. mai 2024.

Vedtak

Utkast til vedtak (notifisering)

Engelsk versjon av utkast til vedtak

Høringsdokumenter

Andre relevante dokumenter

Høringssvar:

Kommentarer til høringssvar:

Utkast til markedsanalyse 22. mars 2023

Nkom avholdt en åpen høring utelukkende på markedsanalysen som er grunnlaget for videre regulering i perioden 22. mars til 14. mai 2023.

Høringssvar

Kommentarer til høringssvar

Gjeldende regulering

Nkom fattet 14. mai 2020 nytt vedtak i marked 15. Telenor ble i vedtaket på nytt utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling og pålagt særskilte forpliktelser. Den nye reguleringen trådte i kraft 1. juni 2020 og har en forventet varighet på rundt tre år.

Etter vurdering av klager på vedtaket endret og presiserte Nkom enkelte deler knyttet til krav om bulkpris og krav til ikke-diskriminering i nytt vedtak 1. september 2020. Etter anmodning fra Telenor, ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet utsatt iverksettelse av kravene til bulkpris frem til klagen på endringsvedtaket er avgjort.

Vedtak

Klager på vedtak

Oversendelse av klager til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedtak om endring av Nkoms vedtak 14. mai 2020

Klage på vedtak

Oversendelse av klager til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

EØS-notifikasjon

Engelsk versjon av utkast til vedtak

Tidligere regulering

Nkom fattet vedtak 1. juli 2016 om fortsatt å utpeke Telenor som tilbyder med sterk markedsstilling, og pålegge selskapet særlige forpliktelser i marked 15. 

Her finner du aktuelle dokumenter knyttet til vedtaket:

Vedtak i marked 15

Klage på vedtak

Oversendelse av klage til Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementets vedtak

Oppfølging av reguleringen

Her finner du dokumenter knyttet til Nkoms arbeid med oppfølging av reguleringen i markedet for tilgang til mobilnett.

Resultater fra marginskvistester

Telenor er pålagt å tilby tilgang til sitt mobilnett på vilkår som forhindrer marginskvis for tilgangskjøpere. Marginskvis innebærer at relevante inntekter fra sluttbrukervirksomheten ikke er tilstrekkelig til å dekke relevante kostnader, herunder tilgangskostnader. Nkom har utviklet en modell for å teste om Telenor oppfyller forbudet mot å sette tilgangskjøper i marginskvis. 

Resultater fra Nkoms halvårlige tester finner du her:

Resultat-dokumenter

2023

Høst

Vår

2022

Høst

Vår

2021

Høst

Vår

2020

Høst 

Sommer 

Vår

2019

Høst

Vår

2018

Høst

Vår

2017

Høst

Vår

2016

Regnskapsmessig skille

Telenor er pålagt å opprette et regnskapsmessig skille mellom grossist- og sluttbrukervirksomheten i mobilmarkedet, og sende det aktuelle regnskapet til Nkom. Formålet med et regnskapsmessig skille er oppfølging av krav om ikke-diskriminering. Et krav om ikke-diskriminering på pris innebærer at Telenors grossisttilbud ikke skal være høyere enn selskapet kunne tatt fra egen sluttbrukervirksomhet.

Telenors halvårlige og årlige rapporteringer sammen med Nkoms tilbakemeldinger finner du her:

Kostnadsregnskap

Telenor er pålagt å utarbeide et kostnadsregnskap for samlokalisering i mobilnett, og sende det aktuelle regnskapet til Nkom. Formålet med kostnadsregnskapet er oppfølging av kravet om kostnadsorienterte priser for samlokalisering.

Telenors årlige rapporteringer sammen med Nkoms tilbakemeldinger finner du her:

Standardavtaler

I juli 2019 fattet Nkom to vedtak med pålegg om retting av Telenors standardavtaler for henholdsvis MVNO- og tjenesteleverandørtilgang. Telenor påklaget begge vedtak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet traff vedtak i juni 2020. Aktuelle dokumenter i saken finner du her:

NB-IoT

Telenor ba i februar 2018 om en avklaring av forholdet mellom reguleringen i mobilmarkedet og nettverksteknologien Narrowband Internet of Things (NB-IoT). Telenors forespørsel og Nkoms svar finner du her: