Tiltakene skal styrke konkurransen gjennom forutsigbare rammebetingelser for grossistkunder og gi sluttkunder flere leverandører å velge mellom.

Behov for tilpasning

Gjennom Tilleggsvedtak i Marked 3b – Grossisttilgang til fast mobilt bredbånd av 21. september 2020 ble Telenor pålagt plikt til å gi andre selskaper tilgang til fast trådløst bredbånd i Telenors mobilnett.

Grossistproduktene ble tatt i bruk for salg til sluttbrukere i mai 2021, men med bakgrunn i erfaringene som er gjort med tilgangsproduktet i startfasen, ser Nkom nå behov for tilpasninger i reguleringen.

Gjenbruk av antenner og forutsigbar tilgjengelighet

Nkom varsler at Telenor vil bli pålagt å legge til rette for gjenbruk av antenner for fast trådløst bredbånd samt å endre innretningen på listene som viser hvor fast mobilt bredbånd er tilgjengelig for salg.

Formålet med de varslede endringene er å redusere byttebarrieren forbundet til skifte av leverandør, samt å sikre tilgangskjøpere forutsigbar tilgangsinformasjon i salgsprosessen.

Kommentarfrist 27. august

Her kan du lese Nkoms varsel og forslag til tiltak

Fristen for å kommentere på varselet er 27. august 2021.

Kommentarer sendes: firmapost@nkom.no