Telenor ASA ble i vedtak 20. desember 2018 utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling i grossistmarkedene for lokal og sentral tilgang til faste aksessnett (bredbåndsmarkedene). På bakgrunn av identifiserte konkurranseproblemer, ble Telenor pålagt særskilte forpliktelser knyttet til tilgang, pris- og regnskapsregulering, ikke-diskriminering, transparens og regnskapsmessig skille.

Telenors sanering av kobbernettet påvirker konkurransen

I lys av Telenors sanering av kobberaksessnettet ser Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) behov for å endre innholdet i og omfanget av enkelte av pliktene Telenor er pålagt i bredbåndsmarkedet.

Kobbernettet er fortsatt en viktig infrastruktur for bredbåndstjenester, og beslutningen om å stenge kobbernettet innen en gitt frist, påvirker konkurranseforholdene. En rekke bredbåndstilbydere baserer i dag sine tjenester helt eller delvis på å kjøpe tilgang i Telenors kobbernett. Det er derfor blant annet av stor betydning at disse får nødvendig tilgang til erstatningsprodukter i Telenors fremtidige bredbåndsinfrastruktur.

Nkom vurderer fremdeles om det er behov for ytterligere endringer av pliktene på Telenor, og vil avklare dette i nær fremtid.

Kommentarfrist 27. januar 2020

Nkom ber om at eventuelle kommentarer til varselet gjøres skriftlig innen 27. januar 2020.