Endringer i prinsippene for marginskvistest for VULA fiber

For å sikre forbudet mot å sette kjøpere av tilgang i Telenors fibernett i marginskvis, gjennomfører Nkom marginskvistester og bruttomargintester av Telenors fiberprodukter i sluttbrukermarkedet. Slike tester gjennomføres normalt to ganger i året.

Nkom gjør nå enkelte endringer i prinsippene for disse testene. Blant annet reduseres markedsandelen som forutsettes for en effektiv tilbyder i testen, fra 20 til 15 prosent. Vi innfører også et strengere krav til bruttomargin for enkeltstående fiberprodukter som tilbys av Telenor til bedrifter, slik at bruttomarginen for disse produktene skal være minst 40 prosent.

Videre innfører Nkom et nytt krav om at Telenor må dokumentere bestått marginskvistest og bruttomargintest før selskapet kan gjennomføre prisendringer eller lansere nye fiberprodukter i sluttbrukermarkedet. Dette skal hindre at tilgangskjøpere settes i marginskvis i perioden frem til Nkom gjennomfører neste marginskvistest.

Notifisering av vedtak om krav til VULA fiber

Nkom fastsatte 31. mars 2020 nye tekniske krav til VULA fiber-produktet som gir tilgangskjøpere virtuell tilgang til Telenors fibernett. Det nye tilgangsproduktet gir tilgangskjøperne større kontroll over egen tjenesteproduksjon, og dermed bedre mulighet for å skille eget bredbåndstilbud fra andres. For å sikre en raskest mulig etablering av det nye produktet, fattet Nkom vedtak uten forutgående konsultasjon med ESA.

Nkom sender nå vedtaket fra mars 2020 til ESA, sammen med utkastet til vedtak om marginskvisregulering for VULA fiber. De to vedtakene utgjør en samlet pakke for regulering av VULA fiber, og disse utfyller Nkoms hovedvedtak i markedet for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a).

Videre prosess

ESA har frist på én måned til å gi eventuelle kommentarer.

Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding, vil Nkom i størst mulig grad ta hensyn til ESAs kommentarer, og fatte endelig vedtak om marginskvisregulering for VULA fiber.

Dersom ESA har kommentarer til Nkoms vedtak fra mars 2020 om tekniske krav til VULA fiber-produktet, som innebærer at vedtaket bør endres, vil vi kunne fatte vedtak om omgjøring av dette vedtaket.