- Konkurranse til fordel for brukerne og samfunnet er mer enn noen gang målet. Men virkemidlene må endres etter nær to tiår med fravær av effektiv konkurranse i markedet, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Nkom arbeider etter regjeringens uttalte målsetting om bærekraftig konkurranse i det norske mobilmarkedet. For å nå dette, skal reguleringen legge til rette for tre konkurransedyktige mobilnettverk. Disse føringene er en bærebjelke for Nkoms regulering i de kommende årene.

Investeringer og innovasjon

- Betydningen av mobiltjenester har endret seg så mye, at også reguleringen må endre seg med den. Pris er og blir viktig, men investeringer i dekning over hele landet, sikkerhet i infrastruktur og innovasjon i nye tjenester er vel så vesentlig, sier Aarsæther, som nå sender Nkoms nye forslag til regulering av mobilmarkedene til overvåkingsorganet ESA for gjennomgang.

I dette forslaget skilles det klarere enn tidligere mellom selskap som investerer i utbygging og dekning, og selskap som leier nett og tjenester for å betjene sine kunder. Krav om nye prismodeller skal gjøre det mer lønnsomt for en utbygger å være kunde hos Telenor mens han bygger selv, men det skal samtidig ikke være mer lønnsomt å leie enn å eie infrastruktur. I Norge er det selskapet Ice som bygger ut det tredje mobilnettet, og er på vei mot å bygge ut et mobilnett som dekker hele befolkningen. Reguleringen vil stimulere Ice til å hente trafikken over i eget nett og bygge ut også der det er få kunder, fremfor å være leietaker.

Noen små mobilselskaper har imidlertid ikke egne nett, men er 100 prosent leietakere. Disse er også viktige for å drive frem nye tjenester, drive priskonkurranse og utfordre de store.

- Men nå står vi ved et veiskille. Og det er tid for å stimulere ekstra for å nå målet om tre uavhengige mobilnett, sier Aarsæther.
- Dette er særlig viktig for å sikre utbygging og dekning også i grisgrendte strøk. Det vil være synlig i den kommende reguleringen vår, at det skal lønne seg å bygge nett.

Fortsatt sterkt Telenor

Nkoms ferske markedsanalyse viser at Telenor fortsatt har en sterk og stabil posisjon i det norske mobilmarkedet. Markedsanalysen konkluderer med at Telenor beholder statusen tilbyder med «sterk markedsstilling», slik selskapet allerede har i den nåværende reguleringsperioden som snart er over.

Sterk markedsstilling betyr at Telenor pålegges en rekke forpliktelser. Blant annet plikter Telenor å la konkurrentene bruke selskapets mobilnett der de selv mangler dekning, og å åpne opp master og hytter for innplassering av utstyr. Alt dette skal sikre at selskap som selv vil bygge nett, møtes med rimelige vilkår og sikres en effektiv utbygging.

Telenor og Telia har vært til stede i det norske markedet med landsdekkende nett i mange år, mens Ice har bygget ut sitt nett kraftig de siste årene. Nå står Ice foran en krevende fase med dekningsbygging i de siste og mer spredt befolkede områdene. Den nye reguleringen er derfor særlig viktig for en aktør som Ice.

Nkoms analyser viser at det ikke er grunnlag for å regulere Telia i den kommende perioden, selv om selskapet etter oppkjøp har en markedsandel på over 40 prosent. Ved endrete forutsetninger eller ved utløp av reguleringsperioden, kan Nkom vurdere dette på nytt.

Prisregulering mot solnedgang

Nkom varsler nå en prisregulering som skal styrke Ice sine insentiver til å fullføre byggingen så raskt og effektivt som mulig. Blant annet handler det om prisen på datatrafikk hvis de er leietakere hos Telenor.

- Men denne prisreguleringen varer ikke evig. Vårt klare utgangspunkt er at dette er siste runde med regulert pris for nasjonal gjesting i Telenors nett, det vil si bruk av Telenors mobilnett der Ice ikke selv har egen mobildekning. Dette betyr at vi mener at markedet om tre års tid kan ordne opp selv, uten Nkoms inngripen, sier Nkom-direktøren.

Videre prosess i ESA

ESA har frist på én måned til å kommentere utkastet til vedtak.

Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding, vil Nkom fatte vedtak med eventuelle endringer.

Mer informasjon om prosessen finnes på ESAs hjemmesider.

Utkast til vedtak og notifikasjonsskjema til ESA er tilgjengelig på Nkoms hjemmesider.