Telenor må opprettholde kobbernettet i inntil fem år

- Vi mener Telenors gjennomføring av nedleggelse av kobberaksessnettet kan føre til varig svekkelse av konkurransen i strid med ekomlovens formål, sier Hans Jørgen Enger, leder av Konkurranseavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

For å sikre Telenors grossistkunder forutsigbare rammebetingelser, har Nkom fattet vedtak som pålegger Telenor plikt til å opprettholde grossisttilgang til kobbernettet i inntil fem år. Dette innebærer en plikt for Telenor til å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet så lenge tilgangsplikten består.

Telenor kunngjorde i slutten av januar 2019 at selskapet har besluttet å legge ned kobbernettet innen utgangen av 2022, og erstatte dette med fiber- og mobilbaserte løsninger.

Etter Nkoms vurdering er Telenors tidsplan for å legge ned kobbernettet for kort. Grossistkundene til Telenor har heller ikke fått tilstrekkelig informasjon eller mulighet til å ivareta sine interesser, eksempelvis ved å ha mulighet til å tilby sine sluttkunder erstatningsprodukter ved bortfall av kobbernettet. 

Telenor må lage plan for overgangen fra kobber

Nkoms vedtak åpner likevel for at Telenor kan legge ned kobbernettet raskere enn fem år, men kun dersom selskapet tilbyr grossistkundene relevante erstatningsprodukter for kobberbasert tilgang. Telenor er i den sammenheng pålagt å utarbeide en plan for migrering fra kobber til fiber- og mobilbasert infrastruktur. Telenors grossistkunder får mulighet til å gi innspill til planen, som deretter skal godkjennes av Nkom. 

Pålegg om grossisttilgang til Telenors mobilnett

Nkom har også fattet vedtak som pålegger Telenor plikt til å gi andre selskaper tilgang til fast mobilt bredbånd i Telenors mobilnett. Tilgang til fast mobilt bredbånd vil være viktig for konkurransen i deler av bredbåndsmarkedet. Telenor har allerede plikt til å gi konkurrenter tilgang til både kobber- og fibernettet.

- Grossisttilgang til Telenors nett er nødvendig for bredbåndleverandører som i dag bruker Telenors kobbernett, og som skal kunne konkurrere på lik linje med Telenors egen bredbåndsvirksomhet. Det gir flere leverandører mulighet til å tilby produkter der fast mobilt bredbånd er tilgjengelig, og bidrar til større valgfrihet for sluttkundene, sier avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger.

ESA støtter Nkoms vurderinger

Nkom oversendte vedtaksutkastene til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for eventuelle kommentarer. ESA hadde ingen innvendinger til utkastene, og er enig med Nkom i behovet for en ny vurdering av pliktene som ble pålagt Telenor i 2018. Etter Telenors beslutning om å legge ned kobbernettet, er konkurransesituasjonen endret slik at Nkom ser det nødvendig å endre pliktene overfor selskapet. 

ESA er videre enig med Nkom i at det ikke er nødvendig med en ny markedsanalyse på dette tidspunkt. Vedtaket om at Telenor skal opprettholde kobbernettet i inntil fem år, er etter ESAs vurdering i samsvar med EØS-retten.