Robuste transmisjonsnett for Norge mot 2030

– Tett samarbeid mellom myndigheter og markedsaktører fremover er en forutsetning for å kunne oppfylle målbildene vi presenterte i dag i rapporten Robuste transmisjonsnett for Norge mot 2030. Gapanalyser og grove kostnadsestimater viser behovet for omfattende forsterkningstiltak i nettene og store investeringer, sier direktør Espen i Nkom.

– Vi har opplevd stor interesse fra aktører og myndigheter for rapporten, og håper nå mange finner den nyttig og interessant, og som styrende for sitt videre arbeid for å sikre Norge robuste nett, sier Espen. – I Norge har vi i dag generelt gode nett, som blant annet har tålt pandemien og ekstremværet de siste årene. Men vi har fortsatt forbedringspotensialer, spesielt i utsatte distrikter, og må ta høyde for nye typer påkjenninger for transmisjonsnettet, fortsetter Espen.

– Rapporten som nå er publisert må også sees i sammenheng med andre pågående tiltak knyttet til å sikre og styrke nettene. Det gjelder blant annet det pågående arbeid med å styrke kraftforsyningen til sentrale ekomanlegg. Nkom tildeler også midler til forsterket ekom i en rekke utsatte kommuner etter forutgående risikoanalyser og nødvendige mydighetsbevilgninger, forteller direktøren i Nkom.

Fire målbilder

Rapporten presenterer til sammen fire målbilder for infrastrukturen i Norge og mot utlandet. De skal bidra til å ivareta samfunnets og totalforsvarets behov i normaltilstand og under kriser. I tillegg legger målbildene til rette for styrket konkurranse i markedet, næringsutvikling og innovasjon. Her beskrives robuste transmisjonsnett mellom tettsteder og landsdeler, til husstander og virksomheter og mot ulike land, og virkemidler for å oppnå disse.

– Nkom vil styre etter målbildene i sitt videre arbeid. Grad av måloppnåelse og tiden det vil ta å nå målene påvirkes av en rekke rammevilkår, slik som markedsmessig og teknologisk utvikling, den regulatoriske utviklingen, bevilgninger til myndighetsfinansierte tiltak og andre politiske rammebetingelser, sier direktør Espen.

Målbilde 1

Målbilde 1 Robuste transmisjonsnett i hele landet

Målbildet beskriver en tilstand med et godt tilbud av transmisjonstjenester med høy tilgjengelighet i hele landet. Dette innebærer at det enkelte transmisjonsnett har god redundans, er teknisk og driftsmessig uavhengig av andre transmisjonsnett (autonomt), og benytter fysiske traséer som i stor grad er adskilt fra andre transmisjonsnett.

Målbilde 2

Målbilde 2 Kommersielle mobiloperatører benytter samlet sett flere autonome transmisjonsnett

Målbildet skal sørge for at utfall av ett transmisjonsnett i et område ikke medfører samtidig utfall av alle mobilnett i området.

Målbilde 3

Målbilde 3 Husstander og virksomheter har tilbud om minst to uavhengige bredbåndstilknytninger

Målbildet skal sørge for at husstander og virksomheter har tilbud om minst to uavhengige bredbåndstilknytninger med høy nok kapasitet til å møte dagens og fremtidige tjenestebehov.

For at husstander og virksomheter skal ha tilbud om minst to uavhengige bredbånds-tilknytninger, forutsettes det at det finnes et godt tilbud av transmisjonsnett i hele landet.

Målbilde 4

Målbilde 4 Norge har et godt tilbud av høykapasitetsforbindelser mot flere land og fra alle landsdeler

Målbildet skal sørge for at Norge har et godt tilbud av høykapasitetsforbindelser med lav forsinkelse mot flere land og fra alle landsdeler.  I tillegg skal målbildet sørge for at trafikken mellom Norge og utlandet er spredt på disse forbindelsene.

Presentasjon på nettmøte 20. januar

Rapporten Robuste transmisjonsnett for Norge mot 2030. Målbilder og virkemidler, ble presentert på nettmøte 20. januar fra Nkom, av direktør Pål Wien Espen og fagdirektør Bjørn Erik Eskedal i Nkom.

Statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) deltok.

I tillegg deltok også administrerende direktør Stein-Erik Vellan i Telia, spesialrådgiver Anne Mette Dørum i Kommunenes sentralforbund, prosjektdirektør Tore Kristoffersen, for forretningsområde Tele i Lyse AS, sammen med Olav Lysne, leder av «Lysne-utvalget».