Nkom gjennomførte nasjonal høring av varsel om vedtak om regulering i juni i år. Nkom har vurdert høringsinnspillene, og gjennomført en rekke møter med aktørene i markedet for å sikre at deres synspunkter blir hørt.

Nkom fastholder konklusjonene om behov for forhåndsregulering av mobilmarkedet også fra neste år, og to til tre år fremover. Telenor har en sterk og stabil posisjon i det norske mobilmarkedet og vil på nytt bli utpekt som eneste tilbyder med sterk markedsstilling i grossistmarkedet, slik selskapet også er i den inneværende reguleringsperioden.

Det tredje nettet

Regjeringen har en målsetting om bærekraftig konkurranse i det norske mobilmarkedet. For å nå dette, skal reguleringen legge til rette for tre konkurransedyktige mobilnettverk.

Telenor og Telia har vært til stede i det norske markedet med landsdekkende mobilnettverk i mange år, mens Ice har bygget ut sitt nett kraftig de siste årene. Nå står selskapet foran en krevende fase der de skal bygge dekning i mer grisgrendte strøk. Nkom mener det er nødvendig at reguleringen fortsatt legger til rette for effektiv utbygging, samtidig som at selskapet skal kunne konkurrere om kundene. Nkom vil derfor fortsatt pålegge Telenor å tilby Ice leieavtaler, såkalt nasjonal gjesting.

Telenor skal tilby gjestingen til regulerte priser og på forhåndsbestemte vilkår. Dette er nødvendig for å sikre forutsigbarhet for Ice sin konkurranseevne i sluttbrukermarkedet de neste to til tre årene. Det er altså bare Telenor som er pålagt å tilby nasjonal gjesting.

Dersom Ice i fremtiden skulle velge å fornye sin nåværende avtale med Telia, vil dette være på vilkår som ikke er regulert av myndighetene.

Innplassering og samlokalisering

Muligheten for å montere utstyr i etablerte master og hytter, såkalt samlokalisering, er også viktig for et selskap som skal bygge eget nett. I utkastet til vedtak varsler Nkom derfor flere regulatoriske forpliktelser for å sikre at anmodninger om samlokalisering blir effektivt håndtert. Dette handler blant annet om hvor lang tid det maksimalt kan ta å svare på en anmodning, og hvor mye det skal koste å plassere utstyret i Telenors master osv.

Tilrettelegging for andre konkurrenter

Telenor vil også bli pålagt å gi tilgang for mobile virtuelle nettverksoperatører (MVNO) og tjenesteleverandører, altså mobilselskap uten egne nett. Nkom mener at slike aktører er viktige for konkurransen. Nkom varsler at tilgang skal tilbys på ikke-diskriminerende vilkår og til priser som sikrer at effektive mobiltilbydere kan oppnå positive marginer.

Det er ikke lov å sette kunder som leier tilgang i Telenors nett, i såkalt marginskvis. Dette vil si at betingelsene for leie skal være slik at det er mulig å komme ut med positiv margin. Nkom vil fortsatt gjennomføre tester med seks måneders intervaller, slik som i dag. Nkom har likevel endret enkelte av prinsippene som ligger til grunn for testene, slik at de er enda bedre tilpasset de norske markedsforholdene. For eksempel vil testene basere seg på modellerte aktører med 3 % markedsandel, mot dagens 5 %. Dette vil etter Nkoms mening gjøre at de modellerte aktørene i testen likner mer på reelle aktører i det norske markedet, og dermed vil få styrket sin mulighet til å oppnå bedre lønnsomhet.

Videre prosess

Telenor har i etterkant av publiseringen anmodet om at det gjennomføres en ny høring av utkast til vedtaket. Nkom har vurdert Telenors anmodning og besluttet at berørte parter likevel gis anledning til å komme med skriftlige tilbakemeldinger begrenset til deler av utkastet til vedtak, nærmere bestemt den foreslåtte utformingen av prisregulering samt foreslått krav til prisstruktur, ref. kapittel 7.2.5 og 7.5 i utkastet. Eventuelle kommentarer må sendes innen utløpet av 20. januar 2020.