Det er behov for å øke bruken av IPv6 på internett. Årsaken er mangel på ledige IPv4-adresser. Nkom har presentert forslag til en opptrappingsplan for IPv6 de neste 2-3 årene, og de norske internettilbyderne (ISPene) har gitt uttrykk for at de på mange måter er på linje med dette forslaget. 

Det brukes i dag to ulike IP-protokoller (Internet Protocol) på internett, IPv4 og IPv6. Den nyeste av disse, IPv6, tilbyr betydelig mange flere IP-adresser enn den gamle. Videre er IPv6 en enklere protokoll og legger til rette for mer effektiv prosessering. Overgangsteknikker benyttes for å la datamaskiner kommunisere over internett ved hjelp av begge protokollversjonene i parallell.

Forventninger til IPv6 i neste fase 

Forlengelse av levetiden for IPv4 kan ha vært en god strategi for en periode, men vi er nå på vei inn i neste fase der forsterkede tiltak for å øke bruken av IPv6 er helt nødvendig. Samtidig er det viktig at sikkerhet, redundans og ytelse for IPv6 er på tilsvarende nivå som IPv4.

Frode Sørensen, seniorrådgiver i Nkom
Frode Sørensen, seniorrådgiver i Nkom

 
—For å kunne legge til rette for et åpent internett er det essensielt at alle brukere på internett har unike, offentlige IP-adresser. Det er rikelig tilgang på IPv6-adresser og disse bør snarest mulig erstatte IPv4-adresser, sier Frode Sørensen i Nkom. 

Nkom oppfordrer derfor norske ISPer til i større grad å aktivere IPv6 for internettilgangstjenestene som tilbys. Denne innsatsen kommer i parallell med trenden fra utstyrstilbydere og programvaretilbydere med å innføre IPv6 i sluttbrukerutstyr. 

Trinnvis utvikling fra IPv4 til IPv6 

I overgangsfasen må internettabonnentene ved behov tilbys egen offentlig IPv4-adresse vederlagsfritt på forespørsel fra sin ISP. Dette er et krav som anses å følge av nåværende EU/EØS-regulering. Nkom foreslår videre denne trinnvise utviklingen for å stimulere til økende bruk av IPv6 idet norske markedet: 

  • Innen 30. april 2024 aktiverer norske ISPer IPv6 for alle sine internettabonnenter, eventuelt med unntak av abonnement som krever fysisk utskifting av hjemmeruter. 

  • Innen 30. april 2025 har norske ISPer aktivert IPv6 for alle sine internettabonnenter, samt skiftet ut eventuelle hjemmerutere som ikke kunne oppgraderes via programvare. 

  • Hjemmerutere basert på DSL-teknologi knyttet til kobbernettet trenger imidlertid ikke byttes ut før saneringen av kobbernettet er gjennomført. 

Regulatorisk oppfølging 

Nkom vil følge utviklingen av IPv6-bruken i det norske markedet tett i overgangsperioden. 

  • Nkom vil publisere tertialvis statistikk over aktiv tilgjengeliggjøring av IPv6 hos norske ISPer, samt statistikk over bruk av IPv6 i det norske markedet som er tilgjengelig fra eksterne kilder. 

  • Nkom vil basert på den trinnvise utviklingen (innen utgangen av 2025) vurdere om det er behov for å innføre nasjonal regulering for å gjøre IPv6 obligatorisk blant norske ISPer. 

Se også Prinsippnotat om IPv4, IPv6 og nettnøytralitet for ytterligere detaljer.