Ekomstatistikken for Norden og Baltikum 2020

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og regulatørene av elektroniske kommunikasjonstjenester i Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Latvia og Litauen presenterer nå sin årlige rapport som sammenligner utviklingen i de nordiske og baltiske landene. Rapporten presenterer investeringer og viktige utviklingstrekk for fasttelefoni, mobiltjenester, bredbånd og TV-abonnement.

For å sammenligne nasjonale tall, korrigeres det for folketall, og antall abonnement regnes som prosentandel av befolkningen.

Her kan du se hele rapporten

Bredbånd

Norge har flere abonnement for fast bredbånd enn øvrige land, korrigert for folketall. Det gjelder også for private abonnement. Danmark og Sverige ligger rett etter Norge, og samlet sett ligger disse tre landene betydelig høyrere enn øvrige land. Norge har derimot relativt få abonnementer for mobilt bredbånd.

I flere land er det en forholdsvis stor økning i abonnement for fast bredbånd som har en hastighet på 100 Mbit/s eller mer. Økningen for slike abonnement fra 2019 til 2020 er relativt større i Norge og Danmark enn i øvrige land. Sverige har flest slike abonnement, etterfulgt av Island, Norge og Danmark. Det er i all hovedsak bredbånd basert på fiber og kabel-TV som gir mulighet for hastigheter på 100 Mbit/s eller mer. Her er det Norge og Sverige som topper listen.

– Det er gledelig at utbredelsen av fast bredbånd er høy i Norge og stadig flere husstander og virksomheter kjøper bredbånd med hastighet over 100 Mbit/s. Bredbånd med høy hastighet og god kvalitet er en forutsetning for næringsutvikling og for å kunne delta i det digitale samfunnet, sier Hans Jørgen Enger, leder av Konkurranseavdelingen i Nkom.

Pandemieffekt

Antall samtaleminutter fra mobiltelefoner har vært relativt stabilt de siste årene i samtlige land, men i 2020 var det en markert økning fra 2019. Det kan knyttes til endret adferdsmønster i forbindelse med pandemien. Også datatrafikken fra mobiltjenester øker betydelig i flere land, men økningen er mindre markert i Norge.

Investeringer

Norge har de siste årene hatt et vedvarende høyt investeringsnivå for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. I 2019 lå Norge på topp, og i 2020 var det bare Danmark som hadde høyere investeringer enn Norge. Samtidig er omsetningen gjennomgående høyere i Norge enn øvrige land. Tallene for investeringer og omsetning for de enkelte land er korrigert for folketall og omregnet til euro.

– Vi er fornøyde med det høye investeringsnivået i Norge, men merker oss samtidig at snittinntekten per kunde ligger en god del lavere i Danmark, til tross for at de investerer mer enn oss i 2021. Dette kan jo tyde på at konkurransen er mer velfungerende i Danmark, så her har vi noe å sikte mot, sier direktør Pål Wien Espen i Nkom.