Dette viser rapporten for 2019 fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og de øvrige regulatørene av elektroniske kommunikasjonstjenester i de nordiske og baltiske land. Rapporten presenterer viktige utviklingstrekk for fasttelefoni, mobiltjenester, bredbånd og TV-abonnement i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Latvia og Litauen.

For å sammenligne nasjonale tall, korrigeres det for folketall, og antall abonnement regnes som prosentandel av befolkningen.

Bredbånd

Antall private abonnement for fast bredbånd i Norge tilsvarte 40 prosent av befolkningen ved utgangen av 2019. I Danmark og Sverige var nivået omtrent det samme, henholdsvis 39 og 37 prosent. For alle tre land er dette en økning sammenlignet med året før. Øvrige nordiske og baltiske land ligger på et lavere nivå.

Norge og Sverige hadde den største utbredelsen av bredbåndsabonnement basert på fiber eller kabel-TV-nett, tilsvarende 34 prosent av befolkningen. Ser vi derimot bare på utbredelsen av bredbånd basert på fiber, lå flere land foran Norge. I Litauen og Sverige utgjorde fiber henholdsvis 75 og 71 prosent av totalt antall abonnement for fast bredbånd. I Norge var denne andelen på 54 prosent.

I alle land øker andelen abonnement for fast bredbånd som kan gi 100 Mbit/s eller mer i nedstrøms hastighet. I Sverige og på Island utgjorde antall abonnement med disse hastighetene henholdsvis 32 og 26 prosent av befolkningen. I Danmark og Norge var tilsvarende andel på 18 prosent.

I flere land er utbredelsen av abonnement for mobilt bredbånd (abonnement med bare data) svært stor sammenlignet med Norge. Det gjelder først og fremst i Finland og Latvia, der antall abonnement for mobilt bredbånd tilsvarer henholdsvis 38 og 36 prosent av befolkningen. Ser vi på fast og mobilt bredbånd samlet, er det Finland og Danmark som topper listen, med henholdsvis 71 og 63 prosent.

Investeringer

Rapporten viser investeringer i materielle eiendeler for elektroniske kommunikasjonsnett- og tjenester. Det er korrigert for ulike folketall og omregnet til euro for å kunne sammenligne mellom landene.

Norge lå på topp i 2019 med et investeringsnivå tilsvarende 231 euro per innbygger. Dette var en solid økning fra 2018. Også Island hadde et høyt investeringsnivå, tilsvarende 213 euro per innbygger.  Danmark hadde en sterk økning i investeringene fra 2018 til 2019, mens Sverige de tre siste årene har hatt et fallende investeringsnivå.

Mobil

I Norge synker antall abonnement for mobiltelefoni målt som andel av befolkningen. Det har også vært trenden over flere år i Sverige, Danmark, Finland og Island. For Norge og i noen grad også for øvrige land har det sammenheng med nedgang i antall kontantkort.  I Finland er bruken av mobiltelefon for tale nedadgående målt i antall minutter per abonnement. Taletrafikken flater ut i Norge, men øker i andre land. I Sverige har taletrafikken vært økende over flere år.

Datatrafikken fra mobiltelefoni og mobilt bredbånd øker sterkt i alle land, men nivåforskjellen mellom landene er stor. Finland lå høyest i 2019 med mer enn 36 GB per måned for den totale datatrafikken delt på samlet befolkning. Latvia og Estland lå på de neste plassene, men betydelig lavere enn Finland. I Norge har vi over flere år hatt det laveste datavolumet når vi korrigerer for folketall. Det kan i noen grad sees i sammenheng med stor utbredelse av fast bredbånd i Norge og dermed stor wifi-dekning, samtidig som vi har det laveste antall abonnement for mobilt bredbånd blant landene i Norden og Baltikum.

TV-abonnement

Andelen TV-abonnement basert på fiber er relativt høyt i Norge sett i forhold til folketallet. Bare Island hadde en høyere andel i 2019, men der tilbys ikke TV-tjenester over satellitt, og kabel-TV-nett er lite utbredt. Norge hadde også en større andel satellitt-TV enn alle øvrige land. Antall abonnement basert på kabel-TV var derimot relativt lavt i Norge sammenlignet med øvrige land. I Finland tilsvarte antall kabel-TV-abonnement 32 prosent av befolkningen, i Sverige 23 prosent og bare 13 prosent i Norge.