Dekningskartene som nå publiseres viser status i Norge per juni 2019. Kartene gir også innbyggere god informasjon om dekningssituasjonen der de bor.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomfører årlig en undersøkelse av bredbåndsdekningen i Norge. Undersøkelsen, som er fordelt på fylker og kommuner, kartlegger tilgang til fast og mobilt bredbånd for norske husstander, næringsbygg og offentlig sektor. Denne viser at 86 prosent av landets husstander i dag har tilgang til bredbånd med høy hastighet.

Selv om det er mange som nå har tilgang til godt bredbånd, fortsetter utbyggingen over hele landet. Kart over ulike områder og dekningen der, er derfor viktige i det videre arbeidet.

Nye dekningskart for 2019

Tre typer kart

Nkom presenterer tre typer kart med forskjellige dekningsparametere:

  1. Kart med informasjon om internettilknytning på husstandsnivå for innendørs mobildekning*, fiber, kobber,  kabel-TV og fast radio. Satellittdekning er ikke med.
  2. Kart som i 1), men uten kobbernettet. Dette synliggjør områder hvor det er behov for å erstatte kobber med annen teknologi.
  3. Kart som kun viser internettilknytning for fiber og kabel-TV.

*Hastighet for mobilnett er satt til 20 Mbit/s for husstander som har innendørs mottak

Statlig støtteordning for bredbånd

Kartene vil bli brukt i arbeidet med å fordele midlene innenfor støtteordningen for bredbånd. Som følge av regionreformen, overføres forvaltningen av tilskuddsmidlene fra Nkom til fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Midlene skal fordeles til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i samråd med Nkom. Nkom skal fortsatt ha en veiledningsrolle overfor fylkeskommunene og samle inn statistikk over utbyggingen som skjer med statlige midler.

På oppdrag fra KMD, gjennomfører Nkom i disse dager dialog med alle fylkeskommunene og KS for å få innspill til fordelingsnøkkel og utarbeidelse av retningslinjer for bruk av midler i 2020. 

Nkom og KMD informerer om resultatet av dette arbeidet på et senere tidspunkt.