Dere viser til at Easee har lagt frem omfattende dokumentasjon, men at de likevel ikke har dokumentert at produktet deres oppfyller kravene til sikkerhet. Hva er det Easee mangler?

Easee har lagt frem dokumentasjon i form av testrapporter, risikoanalyser og uttalelser fra tekniske eksperter. På flere områder har Easee lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon, også for flere av avvikene som Elsäkerhetsverket har påpekt i sitt vedtak. På noen vesentlige områder er det fremdeles mangler. For eksempel har de ikke utført tester eller fremlagt dokumentasjon som gjelder sikkerheten til produktet for bruk over tid og for bruk under ulike klimatiske forhold. Nkom mener også at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av reléene ikke er godt nok dokumentert. 

I tillegg til avvikene for elektrisk sikkerhet, så ser vi at det mangler henvisning til flere standarder i samsvarserklæringen når det gjelder frekvensbruk. Det er for eksempel ikke oppgitt standarder for radioteknologiene 2G/4G, SRD 868 MHz og RFID/NFC. 

Blir det nå forbudt å selge de to ladeboksene i Norge?

Dersom ingen andre land i EØS protesterer mot det svenske vedtaket innen 15. juni og Forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket fra Elsäkerhetsverket , blir det salgsforbud i hele EØS og Easee må følge opp dette, også i Norge

Vil norske brukere måtte utbedre installasjonene sine siden Elsäkerhetsverket har gitt pålegg om det i Sverige?

Vedtaket fra Elsäkerhetsverket inneholder to hovedmomenter. 

  1. Vedtaket sier at det ikke er lov å selge produktet i Sverige 

  1. Vedtaket sier også at det er punkter i installasjonen som må utbedres 

 Kravene til produktet er felles i EØS og den delen av vedtaket som gjelder dette plikter Easee å følge opp i resten av markedet i EØS hvis ingen andre land protesterer og det svenske vedtaket blir stående. 

Når det gjelder krav til installasjoner er dette ikke et harmonisert krav i EØS. Det betyr at det svenske pålegget fra Elsäkerhetsverket ikke får virkning i andre land på dette punktet. Her vil myndighetene i de enkelte landene vurdere oppfølging basert på nasjonalt regelverk. I Norge er det DSB som eventuelt må følge opp med pålegg i installasjonene. 

Hva skjer dersom Easee ikke stopper salget i Norge?

Vi forventer at Easee som ansvarlig selskap følger opp de pålegg som er gitt av myndighetene. Dersom de mot formodning ikke skulle imøtegå dette, så må vi se på hvilke tiltak det er naturlig for oss å iverksette. Vi vil imidlertid i utgangspunktet ikke følge opp overfor Easee før saken er endelig avgjort i rettssystemet. 

Hvordan kan dere på den ene siden si at det er trygt å bruke, men likevel ikke lov å selge?

Vi forstår at dette kan virke motstridende, men i lovverket er det ulik grad av tiltak basert på alvorlighetsgraden ved feil og mangler. 

Denne saken har fått massiv oppmerksomhet, og til tross for det foreligger det ikke rapporter om branntilløp eller andre farlige situasjoner. Nkoms risikovurdering er derfor at det ikke finnes grunnlag for at produktet må trekkes tilbake. Imidlertid er det dessverre slik at Easee etter vårt syn ikke har tester eller rapporter som i tilstrekkelig grad dokumenterer at produktet er i tråd med regelverket, og da er det ikke lov å selge produktet.  Vi viser imidlertid til at saken ikke er ferdigbehandlet i den svenske forvaltningsdomstolen og de kan komme til et annet resultat. 

Når det gjelder spørsmål om installasjoner der produktet inngår, henviser vi til DSB. 

Easee har valgt å avvike fra å bruke harmoniserte standarder på enkelte områder. Er ikke dette tillatt?

Bruk av harmoniserte standarder er frivillig, men har den fordelen at det gir antakelse om samsvar med regelverket. Dersom en produsent velger å ikke følge en harmonisert standard helt eller følge den bare delvis, har de plikt til å dokumentere at produktet oppfyller de grunnleggende kravene til blant annet sikkerhet på en annen måte. I dette ligger at produsenten må gjøre en tilstrekkelig risikovurdering og bruke andre metoder for å vise samsvar med regelverket. Vi må huske på at det å følge standarder eller sørge for god dokumentasjon av produkter på markedet gjøre for å sikre deg og meg som brukere av produktene. Lover og regler er til for å beskytte oss som forbrukere, ikke for å gjøre det vanskelig for produsenter og importører. 

Er lovverket knyttet til plassering av produkter på markedet for strengt?

Vi må huske på at det å følge standarder eller sørge for god dokumentasjon av produkter på markedet gjøres for å sikre deg og meg som brukere av produktene. Lover og regler er til for å beskytte oss som forbrukere, ikke for å gjøre det vanskelig for produsenter og importører. 

Vi har på ingen måte tatt lett på denne oppgaven. Det har vært en omfattende jobb, der vi helt frem til nylig har mottatt dokumentasjon fra Easee. Vi skulle ønske at det var mulig å komme til en annen konklusjon, men vi må forholde oss til regelverket som finnes. Det er produsentens eller importørens ansvar å passe på at de produktene de selger i markedet er i tråd med reglene. Vi som myndigheter ønsker en åpen og god dialog med aktører som skulle ha behov for veiledning. 

Hva betyr det for Easee at Nkom ikke protesterer på vedtaket fra Elsäkerhetsverket?

Hvis det heller ikke er noen andre land som protesterer og Forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket fra Elsäkerhetsverket vil vedtaket gjelde i alle land i EØS, og Easee har plikt til å følge opp at ikke utstyret selges på markedet. Dersom det skjer forventer Nkom at Easee følger opp også i det norske markedet.  Dersom Easee ikke følger opp vil Nkom vurdere pålegg om dette. Vi vil gjøre en løpende risikovurdering av om det er behov for å følge opp Easee før saken er endelig avgjort i den svenske forvaltningsdomstolen. 

Hva vil skje med Easee i Norge nå, og vil Nkom foreta seg noe overfor Easee?

Vedtaket fra Elsäkerhetsverket er påklaget til forvaltningsdomstolen i Sverige. Dersom vedtaket fra Elsäkerhetsverket blir stående forventer Nkom at Easee følger opp i det norske markedet. Dersom Easee ikke følger opp vil Nkom vurdere pålegg om dette. Vi vil gjøre en løpende risikovurdering av om det er behov for å følge opp Easee før saken er endelig avgjort i den svenske forvaltningsdomstolen. 

Hvilke muligheter har Easee nå til å redde selskapet sitt?

Dette skal ikke Nkom vurdere, men på generelt grunnlag kan vi si at det er et alternativ for en produsent å sette et nytt produkt på markedet der samsvar med kravene er tilstrekkelig dokumentert. 

Hva sier tredjepartsrapporten fra Force Technology?

Rapporten konkluderer med at dokumentasjonen fra Easee ikke på en tilstrekkelig måte dokumenterer samsvar med de grunnleggende kravene til sikkerhet.


Aktuelle lenker og bakgrunn

Slik konkluderer norske myndigheter i Easee-saken
Se tidligere spørsmål og svar
Se spørsmål og svar fra DSB