Regulering av priser til spesialnummer

Det er i 2019 blitt langt billigere å ringe femsifra nummer og andre spesialnummer. Den 1. september i år trådte nummerforskriften § 20f i kraft. Bestemmelsen setter takstprinsipper for anrop til visse nummerserier. Det skal ikke være dyrere å ringe til spesialnummer enn til mobilnummer. Bakgrunnen for endringen var uforholdsmessig høye priser til kundeservice med femsifra nummer, særlig fra mobiltelefon.

Nkom og Forbrukertilsynet forsøkte flere virkemidler for å øke konkurransen mellom tilbyderne og derigjennom redusere prisene for slike samtaler uten å lykkes med dette. De høye prisene medførte også etter hvert at numrene, ut fra markedsføringsloven, ble ulovlige å bruke for sentrale tjenester som kundeservice. Mange bedrifter ble derfor tvunget til å slutte å bruke innarbeidede femsifrede nummer eller andre spesialnummer.

Endringene gjelder femsifra nummer, enkelte tresifra nummer og nummer som begynner på 800, 810, 815 og 85.

Gratis å ringe 800-nummer

Reguleringen medfører at det også skal være gratis å ringe 800-nummer. Denne endringen gjør at Norge kommer på linje med europeiske land med tilsvarende gratisnummer.

Ny mulighet til å bruke tilbakeleverte spesialnummer

Usikkerheten rundt nummerbruken gjorde at mange bedrifter og offentlige etater leverte tilbake sine femsifra nummer til Nkom. Ny regulering gir nå rimeligere priser for innringer og forutsigbarhet for den som har bruksretten til numrene. Det betyr at forholdene nå ligger til rette for at bedrifter og offentlige etater igjen kan ta i bruk femsifra nummer, 800-nummer eller andre spesialnummer i sin kundekontakt.

Søknad om retildeling bruk av spesialnummer innen 2020

De som har sagt opp sitt femsifra nummer til Nkom i 2019 og som ønsker å ta disse i bruk igjen, nå ha mulighet til å søke om bruksrett på nytt og få det samme femsifra nummeret tilbake. Søknad må sendes i løpet av 2020. Etter dette vil numrene kunne bli tildelt andre.

Se her for informasjon om søknadsprosess, oversikt over ledige nummer, årlige avgifter mv.

Endring fra geografisk nummer til fastnettnummer

Fra og med 1. januar 2020 vil «geografiske nummer» heretter betegnes som «fastnettnummer» i nummerforskriften § 3 og nasjonal nummerplan for telefon mv.

Dette vil forenkle nummerbruken i forbindelse med den kommende kommune- og regionreformen som trer i kraft fra nyttår. Her reduseres antallet fylker, og enkelte kommuner endrer fylkestilhørighet. Som følge av Nkoms endringer i nummerforskriften vil ingen abonnenter måtte bytte telefonnummer som følge av kommune- og regionformen.

Tidligere ble samtaler rutet basert på de første sifrene i telefonnummeret. Slik er det ikke lenger. I dag rutes samtaler på bakgrunn av hele nummeret eller IP-adresser. Det er også åpnet opp for å kunne beholde samme telefonnummer ved flytting til et annet fylke. I tillegg er det flere typer bredbåndstelefoni der bruken ikke er stedbunden.

Nkom ønsker med dette å legge til rette for en mer fleksibel og effektiv bruk av nummerressursene. Nkom har fått tilbakemeldinger fra bransjen om at denne endringen er ønskelig. Endringen vil heller ikke gi utfordringer knyttet til ruting av nødanrop til nærmeste nødmeldesentral fordi nødanropene rutes med bakgrunn i kommunenummer.

Teletilbydere fortsatt vil kunne velge å tildele nummer etter geografiske inndelinger dersom kundene etterspør dette, og de første sifrene vil fortsatt kunne gi en indikasjon om lokal tilknytning.

Samme skrivemåte for mobilnummer og fastnettnummer

I mai i år endret Nkom nummerforskriften slik at formatet og skrivemåten for mobilnummer nå er den samme som for fastnettnummer. Tidligere var det viktig å synliggjøre forskjellen på samtaler til en fasttelefon eller en mobiltelefon på grunn store prisforskjeller. Reduksjon i ringepriser og abonnement med inkluderte ringeminutter gjør at behovet ikke lenger er tilstede.

Både åttesifra fastnettnummer og mobilnummer skrives nå på formatet 2-2-2-2 i nummerforskriften og i Nkoms nummerforvaltning, for eksempel 90 00 00 00 og 20 00 00 00. Førstesifrene fire og ni vil fremdeles indikere at anropet kommer fra eller skal til en mobiltelefon.

Formatet for åttesifra spesialnummer som begynner på sifferet 8 vil fremdeles være 3-2-3. Dette fordi de tre første sifrene kan indikere tjenestetype og/eller taksering. For eksempel vil alle 800-nummer være gratis for innringer, 822-nummer er givernummer og 820- og 829-nummer er nummer for fellesfakturerte tjenester.

Endringen i skrivemåte har ingen betydning for regulatoriske definisjoner av tjenester eller markeder. Endringen har heller ikke betydning for Nkoms krav til tjenestetyper ved tildeling av nummerressurser.

Endringene i nummerforskriften § 16 er ikke til hinder for at forbrukere, næringsdrivende og andre kan angi mobilnummer som tidligere, altså i formatet 3-2-3. Språkrådet har imidlertid informasjon om oppdaterte skriveregler for telefonnummer på sine hjemmesider. Dette som følge av Nkoms endring i nummerforskriften.