Om den norske nummerplanen

ITU har tildelt landskode 47 til Norge, og det er Nkom som forvalter den norske nummerplanen under landskode 47.

Den norske nummerplanen for telefoni med mer (E.164) har denne hovedinndelingen:

Nummerserie       Nummertype

00  : Internasjonalt prefiks
01  : Reservert for fremtidige endringer i nummerplanen
02000 – 09999  : 5-sifrede spesialnummer
100 – 115  : Standardiserte spesialnummer
116 000 – 116 999  : 6-sifrede EØS-harmoniserte nummer
117 – 179  : Standardiserte spesialnummer
1800 – 1899  :  4-sifrede nummer for nummeropplysningstjenester
190 – 199  : Tilbyderspesifikke spesialnummer
20 00 00 00 – 39 99 99 99  : 8-sifrede fastnettnummer
40 00 00 00 – 49 99 99 99  : 8-sifrede mobilnummer
50 00 00 00 – 57 99 99 99  : 8-sifrede fastnettnummer
58 00 00 00 00 00 – 58 99 99 99 99 99  : 12-sifrede nummer for maskin-til-maskin og tingenes internett kommunikasjon
59 00 00 00 – 59 99 99 99  : 8-sifrede nummer for maskin-til-maskin og tingenes internett kommunikasjon
60 00 00 00 – 79 99 99 99  : 8-sifrede fastnettnummer
800 00 000 – 899 99 999  : 8-sifrede spesialnummer
90 00 00 00 – 99 99 99 99  : 8-sifrede mobilnummer

I de fleste tilfeller tildeler Nkom nummerserier til tilbydere, som igjen tildeler enkeltnummer til sine kunder. Enkelte typer nummer tildeler Nkom direkte til sluttbrukere. 

Her finner du mer informasjon om søknad om tildeling, overdragelse og tilbakelevering av nummerressurser, samt om sektoravgifter til Nkom.

Videre her kommer informasjon om de ulike nummertypene i den norske nummerplanen. 

3-sifrede spesialnummer

I den norske nummerplanen er nummerseriene 100-115 og 117-179 reservert til bruk som standardiserte spesialnummer.

Det er svært få tilgjengelige standardiserte spesialnummer, og slike nummer skal i hovedsak kun tildeles til to formål: 

 1. Landsomfattende tjenester av stor samfunnsnyttig verdi
 2. Tjenester som er nært knytte til den offentlige telefontjenesten, og som er med på å forbedre og utvikle denne til beste for sluttbrukerne.

Eksempel på nummer i den første kategorien er nødnumrene 110 (brann), 112 (politi) og 113 (ambulanse). Eksempel på nummer i den andre kategorien er 145 (feilmeldingstjeneste for telenett).

Liste over 3-sifrede spesialnummer

4-sifrede nummer - nummeropplysningstjenester

De 4-sifrede numrene som starter med 18 er satt av til nummeropplysningstjenester. Hundre nummer er satt av til nummeropplysningstjenester, og i første omgang er femti av disse gjort tilgjengelige. Dette gjelder numrene 1850 - 1899.

Det fremgår av nummerforskriften § 6 hva slags informasjon søkere bør legge fram. 

Nkom vil ved tildeling av nummer for nummeropplysningstjeneste kreve inn et engangsgebyr på 100 000 kroner for hvert enkelt nummer som blir tildelt. Dersom dette beløpet ikke blir betalt, vil tillatelsen til å benytte nummeret bli trukket tilbake. I tillegg faktureres en årlig sektoravgift for hvert tildelte nummer. 

Vilkår for tildeling av nummer for nummeropplysningstjeneste: 

 • Innehaveren skal sørge for at tjenesten drives i samsvar med personvernlovgivning og norsk lovverk ellers.
 • Nummeret skal bare brukes til nummeropplysningstjeneste.
 • Tjenesten kan inneholde mulighet for viderekobling til et valgt nummer.
 • Informasjon til brukerne skal være nøytral. Det er ikke tillatt å gi informasjon om virksomheter på bakgrunn av at denne virksomheten har betalt for dette. 
 • Nummeropplysningstjenesten skal ha oppdatert oversikt over alle abonnenter av offentlig telefontjeneste i Norge, både i faste og mobile nett, med unntak av abonnenter som har reservert seg mot at informasjonen er tilgjengelig. Opplysninger skal omfatte navn, adresse og telefonnummer til abonnenten.
 • Nummeropplysningstjenesten skal være tilgjengelig for alle brukere uavhengig av hvilket nett anropet kommer fra. Det er ikke mulig å få tildelt et 4-sifret nummer til bruk for nummeropplysningstjeneste som kun er tilgjengelig for noen brukere. 
 • Nummeret kan ikke brukes til tjenester som kun er tilgjengelige på SMS eller internett. Innringere skal kunne nå nummeropplysningstjenesten via den vanlige telefontjenesten. 
 • Søkere som får tildelt nummer til nummeropplysningstjenester, vil normalt få frist på seks måneder for å ta i bruk nummeret.

Dersom en aktør bruker et 4-sifret nummer i strid med vilkårene i tildelingen, vil Nkom kunne trekke tilbake nummeret. 

For å legge til rette for alle-til-alle kommunikasjon, skal teleselskaper overføre informasjon om abonnentene til nummeropplysningsaktører. Slik informasjon omfatter telefonnummer, navn, adresse og fødselsdato. Mer informasjon om utveksling av nummeropplysnings-informasjon finnes her, inkludert informasjon om blant annet anbefalt standardavtale for utleveringen.

Liste over 4-sifrede nummeropplysningstjenester

4-sifrede nummer - prefiks for valg av tilbyder

Nummerserien 1500-1549 er i den norske nummerplanen reservert til bruk for 4-sifrede prefiks for valg av tilbyder av offentlig telefontjeneste.

Med forvalg menes en teknisk løsning der sluttbruker som har inngått avtale med annen tilbyder, kan velge denne for videreformidling av samtale ved å slå et prefiks foran ønsket nummer. 

I ekomforskriften i kapittel 3 er det regler for forvalg, herunder fast forvalg.

Liste over 4-sifrede prefiks for valg av tilbyder

5-sifrede nummer

I den norske nummerplanen er det satt av åtte tusen 5-sifrede telefonnummer i serien 02000 til 09999. De 5-sifrede numrene tildeler Nkom direkte til sluttbrukere, som for eksempel bedrifter og veldedige organisasjoner. De som har bruksrett til slike numre, må betale en årlig avgift.

Dersom et tildelt 5-sifret nummer skal leveres tilbake til Nkom, må dette gjøres skriftlig før 31. desember i inneværende år for å unngå betaling påfølgjende år. 

I 2019 ble det innført regulering av priser for å ringe 5-sifrede nummer, slik at det normalt ikke skal koste mer enn vanlig takst. Tidligere kostet det ofte flere kroner minuttet å ringe et 5-sifret nummer.

Mer informasjon om hvordan søke om 5-sifrede nummer, priser, oppsigelse av 5-sifret nummer med mer finner du her.

6-sifrede EØS-harmoniserte nummer

Telefonnumrene i den 6-sifrede serien fra 116 000 til 116 999 er harmonisert i EU/EØS-land. Numrene kan brukes til bestemte tjenester med samfunnsmessig verdi. 

Det er EU-kommisjonen som sørger for at enkeltnummer i 116-serien reserveres for samme type tjeneste i hele regionen. Det settes som krav at tjenestene som bruker nummer fra denne serien, skal oppfylle et spesifikt behov i samfunnet. Tjenestene skal medvirke til velferd og trygghet for innbyggerne eller vende seg til særskilte befolkningsgrupper eller innbyggere som er i vanskeligheter. 

Tjenestene skal:

 • tilby informasjon, hjelp eller fungere som en rapporteringskanal for brukere, eller være en kombinasjon av disse 
 • være åpen for alle brukere uten krav om forhåndsregistrering 
 • ikke være tidsavgrenset til kampanjeperioder
 • ikke medføre noen form for betaling eller betalingsforpliktelse som en forutsetning før en kan benytte tjenesten 
 • ikke ha reklame, underholdning, markedsføring eller salg under en samtale eller så lenge linjen er oppkoplet
 • ikke bruke samtaleinformasjon for fremtidig salg av kommersielle tjenester

Prosedyre for tildeling av 116-nummer

Nummer i 116-serien tildeles etter søknad. Når nye 116-nummer blir tilgjengelige, vil Nkom kunngjøre dette og sette en søknadsfrist. Krav til søkerne vil fremgå av utlysningen.

Nkom kan be om uttalelser til søknadene fra relevant fagdepartement og/eller annen relevant faginstans. Disse vil i så fall bli pekt ut av overordnet departement.

Momenter som kan være relevante ved utvelgelsen (lista er ikke uttømmende):

 • Hvordan søker vurderer oppfyllingen av tjenesteskildringen for nummerserien 
 • Det geografiske nedslagsfeltet for tjenestene 
 • Hvor tilgjengelig tjenesten er
 • Eventuelle aksessmulighet via SMS/MMS 
 • Det økonomiske fundamentet til søkeren 
 • Erfaring med tilsvarende eller lignende tjenester 
 • Faglig kompetanse 
 • Kapasitet, antall inngående linjer 
 • Referanser og andre relevante opplysninger.

Numrene kan tildeles til offentlige eller private aktører. Nkom tildeler de 6-sifrede numrene og publiserer en oversikt over alle tildelte og tilgjengelige nummer i denne serien. Søknaden sendes til firmapost@nkom.no.

Bruksretten til nummeret faller bort dersom nummeret ikke blir tatt i bruk innen seks måneder etter tildelingen, eller det senere over en periode på minst ett år ikke har vært i vedvarende bruk. 

Liste over 6-sifrede EØS-harmoniserte 116-nummer

Her finner du en oversikt over de reserverte numrene i 116-serien, hvilke formål de skal benyttes til og hvem som har fått tildelt numrene.

 Nkom har ikke mottatt søknad om tildeling av følgende nummer:

 • 116 000: Krisetelefon for og om savnede barn 

Relaterte dokumenter

8- og 12-sifrede nummer

Nkom kan gi tillatelse til bruk av 8- og 12-sifrede nummerserier til tilbyder av offentlig elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste etter søknad. Tilbyder kan tildele slike nummer videre til sluttbrukere og andre tilbydere. Det er viktig at nummerressursene brukes på en effektiv måte.

Nasjonal Referansedatabase AS (NRDB) håndterer all kommunikasjon mellom tilbydere for å portere telefonnummer. NRDB har oversikt følgende nummertyper: mobilnummer, fastnettnummer, spesialnummer og 5-sifrede nummer. Mer informasjon om portering finner du her.

Her finner du mer informasjon om søknad om tildeling, overdragelse og tilbakelevering av nummerressurser, samt sektoravgifter til Nkom.

Mobilnummer

Alle mobilnummer begynner med siffer fire eller ni. 

Nkom tildeler og tillater bruk av 8-sifrede mobilnummer for tjenester som kan betegnes som fullverdige mobiltelefontjenester, hvor tjenesten samlet tilbyr følgende:

 • Innkommende og utgående taletjenester ved hjelp av nummer fra nasjonal nummerplan
 • Ordinær SMS-funksjonalitet
 • Datatjenester

Mobilnummer er en meget begrenset ressurs, og derfor er det spesielt viktig at denne ressursen forvaltes på en bærekraftig måte. 

For enheter som knyttes opp mot en sluttbrukers mobilabonnement, for eksempel smartklokke, «wearables» og nettbrett, skal mobilnummer ikke brukes for tilleggsenhetene. Dersom det er ønskelig å bruke telefonnummer til slike enheter, så skal M2M/IoT-nummer brukes.

Mer informasjon finnes i prinsippdokumentet for tildeling og bruk av mobilnummer

Fastnettnummer

Fastnettnummer skal brukes til fasttelefontjenester. 

Før 1. januar 2020 ble disse nummerseriene kalt geografiske nummer, som var en rekke nummerserier hvor de to første sifrene indikerte fylkestilhørighet. Det var enighet i bransjen om at opphevelse av den geografiske obligatoriske inndelingen var en bedre løsning enn å justere og opprettholde den gamle inndelingen av de geografiske numrene, for å tilpasse endringene som følge av kommune- og regionsreformene. Mer om endringen til fastnettnummer kan du finne i høringsdokumentet.

Tilbydere kan fremdeles frivillig følge den tidligere inndelingen.

Nummer for M2M/IoT-kommunikasjon

Seriene for maskin-til-maskin-kommunikasjon og tingenes internett (M2M/IoT) skal brukes til automatiserte eller del-automatiserte, hovedsakelig mobilnettbaserte kommunikasjonstjenester for tale eller datatrafikk, hvor nummeret har liten eller ingen selvstendig betydning for sluttbruker.

Dette er for eksempel tjenester som overføring av informasjon om varebeholdning, automatisk måleravlesning av strømforbruk, systemer for hytteoppvarming, flåtekontroll, alarmer, nødanrop fra kjøretøy og løsninger for mobilt bredbånd. 

Abonnement med flere SIM-kort (også kjent som ekstra-/tvilling-/trilling-/multi-SIM-kort) og også andre tjenester for tilknyttede enheter, for eksempel tvillingmobil, nettbrett og smartklokker, skal bruke 12-sifrede nummer. 

For å ikke belaste de 8-sifrede nummerseriene unødvendig, oppfordrer vi aktørene til å bruke 12-sifrede nummer så langt som mulig.

Utgangspunktet for den norske nummerplan er at tildelte nummer ikke kan tilbys for permanent bruk utenfor Norge uten tillatelse fra Nkom, men det er gjort unntak for tildelte nummer for M2M/IoT-kommunikasjon. 

Mer informasjon om M2M/IoT-nummerseriene og bruken av disse kan finnes i presisering vedrørende M2M seriene og høringsdokumentet om blant annet oppdatering av definisjon og unntak fra forbud om permanent bruk utenfor Norge.

Spesialnummer

Spesialnummer brukes ofte til ulike "verdiøkte tjenester", som for eksempel at samtalen rutes avhengig av hvor innringeren er (for eksempel. til nærmeste filial), tid på døgnet (for eksempel til nærmeste filial i kontortiden og til sentralt punkt etter kontortid) eller til der det finnes ledig kundebehandler, og gjerne kombinert med kø-funksjon. 

Spesialnummer er delt inn i forskjellige nummerserier:

 • 800-serien er for reversert taksering, som betyr at det er gratis for innringer og at mottaker av samtalen betaler samtalekostnadene.
 • 810-serien er for delt taksering, hvor innringer og mottaker deler samtalekostnaden.
 • 815-serien har vanlig takseringsprinsipp, hvor innringer betaler for samtalen og mottaker betaler ingenting for samtalene. 
 • 5-sifret nummerserie, som har samme takseringsprinsipp som 815-serien. 
 • Nummer til fellesfakturerte tjenester (tidligere kalt teletorgnummer). Det sentrale med disse numrene er at innringer, over telefonregningen, betaler for et innhold som ytes av mottaker av anropet/innholdsleverandøren. 
  • 820-serien: Fellesfakturerte nyttetjenester, som for eksempel værmelding, betalt rådgivning og advokathjelp. 
  • 822-serien: Fellesfakturerte tjenester for innsamlinger. 
  • 829-serien: Fellesfakturerte underholdningstjenester, som for eksempel spåtjenester, pratelinjer og spill. 
  • 18-serien: Nummeropplysningstjenester, samme takseringsprinsipp som 820, 822 og 829.

Nummer for fellesfakturerte tjenester

En fellesfakturert tjeneste er en innholdstjeneste som teleselskapet fakturerer over telefonregningen.

Fellesfakturerte tjenester kan tilbys som:

 • Taletjeneste via nummerseriene 820, 822 og 829
 • Nummeropplysningstjenester på nummer i 1800-1899-serien
 • SMS-baserte innholdstjenester til 4- eller 5-sifrede nummer

I ekomforskriften er det et eget kapittel med regler for fellesfakturerte tjenester, som for eksempel angående informasjonsplikt, kostnadskontroll og innholdsmessige krav til tjenesten. 

Nummerseriene 820 og 829

Nummerseriene 820 og 829 er satt av for fellesfakturerte tjenester (tidligere kalt teletorgtjenester). 820-serien blir brukt til nyttetjenester, mens 829-serien blir brukt til underholdningstjenester. 

Nkom tildeler nummerserier i 820- og 829-seriene til teletilbydere og ikke direkte til innholdsleverandører. Innholdsleverandører som vil tilby fellesfakturert tjeneste over slike nummer, må kontakte en tilbyder som har fått tildelt slike nummer fra oss og som tilbyr slike løsninger.

Nummer for innsamlinger i 822-serien (givernummerserien)

Etter initiativ fra bransjen er det satt av en egen nummerserie for fellesfakturerte tjenester til bruk for pengeinnsamlinger over telefon. 

Det skal ikke kreves merverdiavgift ved mottak av rene gaver. Tilbydere kan derfor fakturere mottatt beløp uten å regne med merverdiavgift, så lenge giver ikke får en motytelse. Givernummerserien gir en mer oversiktlig situasjon, ved at innsamlinger blir skilt fra andre typer fellesfakturerte tjenester.

Nummerserien for innsamlinger er inndelt i fem kategorier. For hver kategori er det satt en sum som innringer vil bli belastet på sin telefonregning ved å ringe et nummer i den aktuelle kategorien, og som blir gitt i gave til organisasjonen som drifter innsamlingen.

Nummerserien for innsamlinger er inndelt i fem beløpskategorier:

 • Kategori 1: 822 00 000 - 822 01 999        Sum: Kr 100,-
 • Kategori 2: 822 02 000 - 822 03 999        Sum: Kr 150,-
 • Kategori 3: 822 04 000 - 822 05 999        Sum: Kr 200,-
 • Kategori 4: 822 06 000 - 822 07 999        Sum: Kr 250,-
 • Kategori 5: 822 08 000 - 822 09 999        Sum: Kr 300,-

Organisasjoner som ønsker å bruke slike nummer, må ta kontakt med sin tilbyder. Tilbyder skal sikre at innsamlingsaksjoner som leveres på nummer for fellesfakturerte tjenester er registrert i Frivilligregisteret i Norge, eller at det foreligger uttalelse fra ekstern revisor om tilfredsstillende regnskaps- og kontrollfunksjoner. 

Nummer for inngående anrop til telefonkonferanse

Det er en klar hovedregel at permanent bruk av norske nummer utenfor Norge ikke tillates, jf. nummerforskriften § 16. Nkom har en restriktiv forvaltningspraksis på dette feltet for å sikre en effektiv og ressursbesparende forvaltning av norske telefonnummer.

Et regulert unntak for dette er nummer for inngående anrop til telefonkonferanse kan brukes der slike tjenester produseres utenfor Norge, som i praksis betyr at norske nummer brukes permanent i utlandet. Det vil ikke åpnes for at nummer fra denne nummerserien kan brukes til utgående telefoni fra utlandet.

Nummerserie for inngående anrop til telefonkonferanse:

FraTilAntallKategori
68 00 00 0068 04 99 9950 000Telefonkonferanse

Nummer for TV- og filmproduksjon

Nummerserien for TV- og filmproduksjon kan brukes som fiktive nummer i film- og TV-produksjon. Numrene i serien skal ikke brukes til ordinær bruk.

Nummerserie for TV- og filmproduksjon:

FraTilAntallStatusKategori
68 05 00 0068 06 99 9910 000BLOKKERTTV- og filmproduksjon

Nummer for SMS-tjenester

Mange SMS-baserte innholdstjenester benytter 4- og 5-sifrede kortnummer. Eksempler på slike tjenester er avstemninger, konkurranser og forespørsler om informasjon. Nkom forvalter og tildeler ikke kortnummer for SMS-baserte innholdstjenester. Numrene som blir brukt for slike tjenester, blir disponert av de mobile netteierne i fellesskap.

De mobile netteierne i Norge koordinerer nummertildelingene slik at innholdsleverandørene får tildelt samme SMS-nummer i alle nett. På den måten kan innholdsleverandørene tilby samme tjeneste til alle sluttbrukere via samme nummer.

Ice, Telenor og Telia har organisert sin håndtering av SMS-baserte innholdstjenester i selskapet Strex AS. 

Du kan finne informasjon om mobile innholdstjenester, faktura og så videre på hjemmesidene til Strex

Telefonnummer utenfor Norge

Landskoder til andre land

Den internasjonale teleunionen (ITU) har ansvar for tildeling av landskoder. På ITUs hjemmesider finnes informasjon om alle landskoder. En landskode er sifrene du må slå foran det nasjonale nummeret når du skal ringe til Norge fra utlandet eller til et utenlandsk abonnement. Norge har landskode 47. 

Andre lands nummerplaner

For å se andre lands nummerplaner, henviser vi til ITUs hjemmesider angående nasjonale nummerplaner.

Globale nummer

ITU tildeler nummer som hører til spesielle landskoder, som for eksempel internasjonale grønne nummer som starter med 00800. 

For å søke om slike nummer, må ITU kontaktes direkte. Hvilke nummer som er tilgjengelige og hvordan de kan brukes, finnes på ITUs hjemmesider.

Oppdaterte nummerlister

Her finner du lister over telefonnummer som oppdateres en gang i døgnet: